Kabinet maakt zijn plannen bekend

Voortgangsbrief discriminatie

17.02.2015 - Op 11 februari jl. heeft het kabinet de jaarlijkse voortgangsbrief discriminatie naar de Tweede kamer gestuurd. In deze brief maakt het kabinet zijn plannen bekend om discriminatie te voorkomen en te bestrijden. Zo komt er onder meer een campagne, wordt de rapportage over discriminatiemeldingen verbeterd en worden maatregelen tegen discriminatie onder de loep genomen. De meeste maatregelen komen niet als een verrassing, maar waren al eerder genoemd. Een van de maatregelen is dat landelijke gaystraightalliantie (GSA)
Natuurlijk Samen, met als trekker Art1, ondersteunt.

Lees verder

Kamerbrief en bijlagen op website overheid

Rapport van de FRA over slachtofferdiensten in de EU

Doelgerichtere slachtofferhulp in de EU nodig

09.01.2015 - Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) heeft op 9 januari een rapport gepresenteerd over de stand van zaken met betrekking tot de slachtofferhulp in alle lidstaten van de Europese Unie. Het is het eerste uitvoerige overzicht van slachtofferhulpdiensten in de Europese Unie. Geconcludeerd wordt dat er, ondanks verbeteringen, in veel lidstaten uitdagingen blijven bestaan. De slachtofferhulp moet met name doelgerichter zijn. Doelgerichte slachtofferhulp met voldoende middelen is essentieel om ervoor te zorgen dat slachtoffers van strafbare feiten daadwerkelijk toegang hebben tot de rechtsgang voor het leed dat hen is berokkend en dat hun rechten worden gerespecteerd. Om in de hele EU voor effectieve ondersteuning van slachtoffers te zorgen, heeft het FRA in het rapport een aantal adviezen geformuleerd. Art.1 heeft als National Focal Point van de FRA aan dit rapport meegewerkt.

Rapport "Victims of crime in the EU: the extent and nature of support for victims'[pdf]

Persbericht in het Nederlands over het rapport [pdf]Voor het groen onderwijs

Art.1 verzorgt workshop Teambuilding in de klas

07.01.2015 - Art.1 verzorgt voor het groen onderwijs op 21 januari as. een bijeenkomst over teambuilding in de klas. De bijeenkomst is onderdeel van het programma "Kies Kleur in Groen" dat streeft naar een versterking van de culturele diversiteit van het groen onderwijs. Het doel van de bijeenkomst of workshop is het bevorderen van verbinding en vertrouwen tussen leerlingen onderling en docenten. De workshop draagt bij aan het creëren van een respectvolle en sociaal veilige (leer)omgeving.

Meer weten

Flyer bijeenkomst: Teambuilding in de klasNieuwe studie van de Europese Unie

Veel transgender mensen slachtoffer van discriminatie of geweld

09.12.2014 - Veel transgender mensen in Europa worden geconfronteerd met discriminatie, geweld en intimidatie. Veel van hen komen niet uit uit voor hun transgender-zijn uit angst voor geweld en intimidatie. Dit blijkt uit een nieuwe studie van het Grondrechtenbureau van de EU (Fundamental Rights Agency of FRA). De studie is gebaseerd op een enquête uit 2012 waaraan 6.771 transgenders hebben deelgenomen. In het jaar voorafgaand aan de enquête ondervond meer dan de helft van alle ondervraagde transgender mensen discriminatie of intimidatie vanwege hun transgender-zijn. Hoe openlijker mensen voor hun transgender-zijn uitkomen hoe groter de kans dat zij discriminatie hebben ervaren. In datzelfde jaar werd 15 procent van de transgender mensen slachtoffer van geweld of werd bedreigd met geweld.

Download rapport "Being trans in the European Union" [pdf]

Art.1 blijft 'National Focal Point' mensenrechten

Samenwerking Art.1 en FRA wordt voortgezet

24.10.2014 - Art.1 en het Grondrechtenbureau van de EU (Fundamental Rights Agency of FRA) blijven de komende vier jaar samenwerken. Het FRA verzamelt informatie en doet onderzoek naar mensenrechten in de Europese Unie. Art.1 werkt al jaren samen met het FRA, door actuele gegevens aan te leveren over de ontwikkelingen rond mensenrechten in Nederland. Binnen het onderzoeksnetwerk FRANET is Art.1 het ‘National Focal Point’ voor het FRA in Nederland. Dat betekent dat Art.1, samen met een groep van experts en onderzoekers, in opdracht van FRA onderzoek in Nederland uitvoert. Onlangs heeft Art.1 een aanbestedingsprocedure gewonnen om deze activiteiten ook de komende vier jaar uit te voeren. Onderwerpen die bij FRA-projecten aan de orde komen zijn onder meer het vreemdelingenbeleid, discriminatie en racisme, kinderrechten, slachtofferrechten en gegevensbescherming.

Lees meer over FRANET

Kijk naar de FRA jaarrapporten over NederlandWie publiceert met regelmaat over discriminatie?

Update literatuurlijst rapportages over discriminatie

19.09.2014 - De literatuurlijst van rapportages over discriminatie in Nederland is geüpdate. Regelmatig publiceren diverse organisaties rapportages over discriminatie in Nederland. De literatuurlijst geeft een overzicht hiervan. Deel 1 van de lijst bevat rapportages met primaire gegevens: klachten, discriminatie-ervaringen en opinieonderzoeken. Deel 2 bevat rapportages over discriminatie gebaseerd op literatuuronderzoek. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen overzichtsstudies en rapportages die Nederland verplicht is te maken in het kader van internationale verdragen. Over elk rapportage wordt informatie gegeven in tabelvorm.

Literatuurlijst van rapportages over discriminatie [doc]

Meer wetenVoogdij voor alleenstaande kinderen

Nieuw handboek voor voogdijinstellingen

29.07.2014 - Het EU Bureau voor de Grondrechten (FRA) heeft een handboek voor beleidsmakers en professionals gepubliceerd die zich met de voogdij voor alleenstaande kinderen bezighouden. Bijzondere focus ligt op de situatie van alleenstaanden minderjarige asielzoekers, en vooral op kinderslachtoffers van mensenhandel. Het handboek bevat informatie, achtergronden en advies over hoe een goed functionerend systeem van voogdij kan worden opgezet, met veel voorbeelden van systemen en praktijken uit heel Europa. Art.1 heeft, als National Focal Point van FRA, achtergrondinformatie voor het handboek verzameld.

Guardianship for children deprived of parental care [Website FRA]

Download "Guardianship systems for child victims of trafficking : The Netherlands" [pdf]Project Regionale rapportage discriminatie

Nieuwe rapportage voor de Antidiscriminatievoorzieningen

08.07.2014 - Art.1 heeft in samenwerking met RADAR een format ontwikkeld waarmee de regionale Antidiscriminatievoorzieningen (ADV's) op een nieuwe manier kunnen rapporteren over discriminatiegegevens.
De ontwikkeling van de nieuwe rapportage is een eerste stap in de realisatie van een uniforme regionale rapportage over discriminatiegegevens uit meerdere bronnen. De nieuwe rapportage gaat namelijk niet alleen over discriminatiemeldingen bij de antidiscriminatievoorziening, maar ook over meldingen bij de politie en oordelen van het College voor de Rechten van de Mens. Voor de ADV's is een schrijfwijzer ontwikkeld, die uitleg geeft over de nieuwe rapportage. Voorts is een overzicht samengesteld van onderzoeksmethoden die ADV's kunnen inzetten om onderzoek te doen naar discriminatie.

Download "Naar een nieuwe regionale rapportage van discriminatiegegevens" [pdf]

Download "Schrijfwijzer voor de regionale rapportage van discriminatiegegevens" [pdf]

Download "Onderzoek naar discriminatie door antidiscriminatievoorzieningen Een overzicht van methoden" [pdf]Rapport over geweld tegen LHBT's in de woonomgeving

Expertmeeting over een veilige woonomgeving voor LHBT's

18.06.2014 - Op 17 juni 2014 vond op het stadhuis in Rotterdam de landelijke expertmeeting "Veilige woonomgeving voor lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders" plaats. Rob Witte, onderzoeker van Lokaal Centraal, presenteerde het onderzoek "Gestreden als Don Quichot tegen windmolens" dat handelt over geweld tegen burgers vanwege hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit in de directe woonomgeving. Dit onderzoek levert inzichten hoe gemeentes en de ketenpartners het best kunnen handelen bij dit soort incidenten. De presentatie werd gevolgd door rondetafelgesprekken over good practices van ketenaanpak en vroegsignalering van geweld tegen lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders (LHBT's) in de woomomgeving.

Download "Gestreden als Don Quichot tegen windmolens" [pdf]

Meer informatieJaarrapport over 2013 gepubliceerd

Stand van zaken inzake mensenrechten in de Europese Unie

12.06.2014 - Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) heeft het Jaarverslag over 2013 gepubliceerd. Dit rapport geeft een overzicht van ontwikkelingen ten aanzien van grondrechten in de 28 lidstaten van de EU. Er wordt een overzicht gegeven van de belangrijke ontwikkelingen, veelbelovende praktijken en uitdagingen op aantal gebieden waaronder gelijke behandeling en non-discriminatie; racisme en discriminatie op grond van etnische afkomst; toegang tot efficiënte en onafhankelijke rechtspraak; en de rechten van slachtoffers, bescherming van privacy en gegevens en de rechten en bescherming van het kind. Als National Focal Point van de FRA in Nederland heeft Art.1 een bijdrage geleverd aan dit rapport die hieronder is te downloaden.

Download het jaarverslag "Fundamental rights: challenges and achievements in 2013" [pdf]

Download de bijdrage van Art.1 "Annual Report The Netherlands 2013"[pdf]Reactie Art.1

Actieplan Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie naar de Tweede Kamer

20.05.2014 - Op 17 mei 2014 heeft het kabinet in reactie op het SER-advies over arbeidsmarktdiscriminatie een 'actieplan arbeidsmarktdiscriminatie' naar de Tweede Kamer gestuurd. In het actieplan gaat het kabinet in op de aanbevelingen van de SER. Op een aantal punten, zoals de 'naming & shaming' van discriminerende bedrijven, gaat het kabinet zelfs verder dan de SER. Art.1 is zeer te spreken over de voortvarende manier waarop het kabinet, en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het bijzonder, arbeidsmarktdiscriminatie aan willen pakken.

Lees verder : Volledige reactie Art.1

Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie [pdf]Rapport over de periode 2011-2013

Meldingen over discriminatie bij de Nationale Ombudsman

11.04.2014 - In 2013 registreerde de Nationale Ombudsman 56 meldingen over discriminatie; in 2012 waren dat er 50 en in 2011 ook. De meeste meldingen gaan over onheuse bejegening of over het vermoeden dat melders vanwege discriminatie iets niet hebben gekregen waar zij om vroegen. Opvallend is dat veel meldingen over het ministerie van Veiligheid en Justitie en de daaronder vallende organisaties zoals de Nationale Politie, Koninklijke Marechaussee en het Openbaar Ministerie gaan. In een beperkt aantal gevallen is er daadwerkelijk een klacht gegrond verklaard op grond van discriminatie. In de meeste rapporten speelt discriminatie een rol op de achtergrond.

Download "De Nationale ombudsman in relatie tot klachten over discriminatie"[pdf]

Jaarverslag College voor de Rechten van de Mens

Flinke stijging aantal vragen over discriminatie

08.04.2014 - Over 2013 beantwoordde het College voor de Rechten van de Mens 2581 vragen, ontving het 498 verzoeken om een oordeel en deed het 183 uitspraken over gelijke behandeling. Vergeleken met 2012 steeg het aantal vragen over discriminatie met maar liefst 75 procent. Het aantal uitspraken over discriminatie daalde van 212 naar 183. In 62 procent van de uitspraken was er sprake was van verboden onderscheid. In 77 procent van de gevallen nam de discriminerende partij maatregelen om de discriminatie ongedaan te maken of in de toekomst te voorkomen. Laurien Koster, voorzitter van het College pleit voor een actieve overheid bij de strijd tegen discriminatie: "Het is de overheid die de hoofdrol speelt als het gaat om de naleving van mensenrechten. De overheid moet actief optreden tegen discriminatie zodat iedereen in Nederland gelijke rechten heeft. Maar de rol van politici, werkgevers, ondernemers en scholen is hierin minstens zo belangrijk."

Jaarverslag College voor de Rechten van de Mens [pdf]Rapportages ENAR verschenen

Discriminatie op de arbeidsmarkt verergerd

28.03.2014 - Geen gelijke kansen voor etnische en religieuze minderheden op de arbeidsmarkten in Europa. Dat is de conclusie van de schaduwrapportages van het Europees Netwerk Tegen Racisme (ENAR) over het jaar 2013. De economische crisis heeft de discriminatie verergerd en ertoe geleid dat etnische minderheden een nog grotere achterstand hebben op de arbeidsmarkt. Voor elke lidstaat van de Europese Unie heeft ENAR een rapportage over racisme op de arbeidsmarkt opgesteld. Deze nationale rapportages zijn aangevuld met een overkoepelend rapport over heel de Europese Unie.

Overkoepelend rapport "Racism and related discriminatory practices in employment in Europe" [pdf]

Rapportage over Nederland "Racism and related discriminatory practices in employment in the Netherlands" [pdf]Minister Asscher lanceert app

Nieuwe app maakt melden discriminatie makkelijker

18.03.2014 - Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Rotterdamse wethouder Korrie Louwes hebben op 18 maart 2014 een landelijke app gelanceerd die het melden van discriminatie nog makkelijker maakt. Met behulp van deze app die je download op een smart phone, kan je een melding doen van discriminatie of een klacht indienen over discriminatie. De app is met financiële steun van de gemeente Rotterdam ontwikkeld door RADAR, het kenniscentrum gelijke behandeling en antidiscriminatie. De app is zo opgezet dat meldingen vanuit het hele land automatisch terecht komen bij het antidiscriminatiebureau in de woonregio van de melder. Dat neemt dan contact op met de melder om de mogelijkheden voor actie te bezien.

Download App

Grafische presentatie van de App [pdf]Nederland scoort opvallend slecht

Europees onderzoek naar geweld tegen vrouwen

05.03.2014 - Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) heeft op 5 maart een rapport gepresenteerd met de resultaten van een enquête naar geweld tegen vrouwen, waaruit de omvang blijkt van het geweld waaraan vrouwen thuis, op het werk, op straat en online blootstaan. Het rapport toont niet alleen de wijdverspreide omvang van geweld tegen volwassen vrouwen aan, maar bevat ook bijzonderheden over voorvallen van lichamelijk en seksueel geweld die vrouwen in hun jeugd hebben meegemaakt. Aan de enquête namen 42.000 vrouwen deel tussen 18 en 74 jaar, in alle 28 EU-lidstaten. Nederland en de Scandinavische landen scoren bijzonder slecht. Zo zegt 45 procent van de Nederlandse vrouwen dat zij sinds haar vijftiende eenmalig of meerdere malen slachtoffer is geweest van fysiek of seksueel geweld. Het Europees gemiddelde ligt op 33 procent.

Compleet rapport " Violence against women" [pdf]

Factsheet "Geweld tegen vrouwen" [pdf]Dirk Dekker volgt Joke Ellenkamp op

Nieuwe bestuursvoorzitter Art.1 en RADAR

18.02.2014 - Begin dit jaar is Dirk Dekker aangetreden als nieuwe voorzitter van Art.1 en RADAR. Hij neemt het stokje over van Joke Ellenkamp die 8 jaar lang leiding gaf aan het bestuur van RADAR, het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie. Sinds 1 juli 2012 combineerde zij dat met het voorzitterschap van Art.1, het landelijk kenniscentrum discriminatie, dat sindsdien een gemeenschappelijk bestuur heeft met RADAR. Dirk Dekker is bestuurslid van RADAR en Art.1 sinds de invoering van de bestuurlijke unie tussen de twee organisaties. Daarvoor maakte hij deel uit van het Art.1 bestuur.

Overzicht bestuur Art.1 en RADAROordeel Commissie Meijers

Initiatiefwetsvoorstel Bosman maakt onderscheid naar ras

07.02.2014 - De commissie Meijers oordeelt dat het initiatief wetsvoorstel van André Bosman (VVD) inzake de regulering van verblijf van Nederlanders uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten in strijd is met vijf internationaleverdragen en twee Europese richtlijnen, omdat het een tweedeling tussen Nederlanders op basis van afkomst en geboorte creëert. Naar internationaal recht is een onderscheid naar afkomst en/of geboorte een onderscheid naar ras. Naar vaste Europese jurisprudentie moet hier een rechtvaardiging voor bestaan die aan zeer hoge eisen voldoet. Hier is naar het oordeel van de commissie Meijers niet van gebleken. Voorts vreest de commissie Meijers dat dit voorstel een precedent schept om ook voor andere Nederlanders uit andere migrantengroepen een classificatie van staatsburgerschap in te voeren.
Het voorstel wordt op 3 maart 2014 plenair behandeld in de Tweede Kamer.

Notitie over het wetsvoorstel Bosman tot regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in NederlandNieuw onderzoek Europese Unie naar gegevensbescherming

Burgers hebben bescherming nodig tegen inbreuken op privacy

29.01.2014 - Burgers moeten meer bewust worden gemaakt van de manieren om schendingen van hun privacy te melden, juristen moeten beter opgeleid worden over gegevensbescherming, autoriteiten zoals het College Bescherming Persoonsgegevens moeten meer middelen krijgen om inbreuken op de privacy te verhelpen en maatschappelijke organisaties moeten in staat worden gesteld slachtoffers te ondersteunen. Dat zijn de aanbevelingen die voortkomen uit een nieuw onderzoek van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) waaraan Art.1 een bijgedrage heeft geleverd. In Nederland hebben in totaal 57 mensen deelgenomen aan interviews en groepsgesprekken, waaronder slachtoffers van privacyschendingen, rechters en advocaten. FRA heeft op basis van de resultaten van het onderzoek een handboek over het juridische kader ten aanzien van gegevensbescherming in Europa samengesteld.

Persbericht FRA (Nederlandstalig) [pdf]

Rapport "Access to data protection remedies" [pdf]

Handboek "Handbook on European data protection law" [pdf]

Onderzoek Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Een kwart van de inwoners van Nederland ervaart discriminatie

24.01.2014 - Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) constateert dat een op de vier Nederlanders in het afgelopen jaar discriminatie heeft ervaren. Het gaat daarbij vooral om discriminatie op grond van leeftijd, etnische herkomst, sekse en huidskleur. Dit blijkt uit het onderzoek "Ervaren discriminatie in Nederland" dat het SCP op 24 januari 2014 heeft gepubliceerd. Voor dit onderzoek hebben 12.552 mensen een vragenlijst ingevuld waarin zij werden gevraagd naar hun eigen ervaringen ten aanzien van discriminatie.

Verder lezen

Onderzoek "Ervaren discriminatie in Nederland" [pdf]Wegens verdiensten op sociaal-cultureel gebied

Voorzitter Art.1 onderscheiden met Paul Nijgh Penning

20.11.2013 - Joke Ellenkamp, voorzitter van Art.1, is maandag 18 november jl. onderscheiden met de Paul Nijgh Penning. Deze onderscheiding wordt verleend aan Rotterdammers die zich in hun werkzaamheden hebben onderscheiden op sociaal-cultureel gebied. Joke Ellenkamp ontving de Paul Nijgh penning uit handen van wethouder en loco-burgemeester van Rotterdam Antoinette Laan. Tijdens de uitreikingsceremonie werd gememoreerd dat Joke Ellenkamp in aanvulling op haar werk als directeur van Pameijer, actief is in tal van andere bestuurlijke functies waaronder RADAR, het Rotterdams Centrum voor Theater, het fonds Bijzondere Noden en Stichting Volkskracht.Stand van zaken discriminatiebestrijding in Nederland

Nieuw rapport ECRI over Nederland

15.10.2013 - In een op 15 oktober jl. verschenen rapport beschrijft de Europese commissie tegen racisme en intolerantie (ECRI) de situatie rond discriminatie in Nederland. ECRI constateert dat Nederland een aantal stappen voorwaarts heeft gezet bij het bestrijden van discriminatie, maar vindt wel dat racisme onderschat wordt in Nederland. ECRI is met name bezorgd over kwesties, zoals de beëindiging van de financiering van diverse antidiscriminatievoorzieningen, veranderende houdingen ten aanzien van integratie en inburgering, discriminatie op de arbeidsmarkt, en racistische spreekkoren in het voetbal. De ECRI doet een aantal aanbevelingen aan de Nederlandse autoriteiten. In het rapport wordt de rol van Art.1 als kennisinstitiiut tegen discriminatie uitvoerig belicht.

Website ECRI

Rapport ECRI over Nederland [pdf]In het kader van een Europees onderzoek

Rapport over Roma, Sinti en woonwagenbewoners in Nederland

26.06.2013 - Als National Focal Point van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)
heeft Art.1 in 2012 onderzoek verricht naar de situatie van Roma, Sinti en woonwagenbewoners in Nederland. Hierbij zijn de beschikbare gegevens en literatuur van de laatste jaren samengevat in een rapport. Het rapport bevat hoofdstukken over de verschillende terreinen onderwijs, werk, huisvesting, armoede, gezondheid en burgerschap. De resultaten van dit onderzoek worden als achtergrondinformatie gebruikt voor het Roma Programma van het FRA. Tevens ondersteunt Art.1 het FRA bij de uitvoering van een enquête onder organisaties en instellingen die zich richten op Roma, Sinti en woonwagenbewoners in Nederland.

Download het rapport [pdf]

Ga naar de website van het Roma Programma van het FRAVoorbeeldaanpak gelanceerd

Aanpak van discriminatie in de woonomgeving

20.06.2013 - Op 20 juni 2013 is de voorbeeldaanpak “Discriminatie in de woonomgeving” gepresenteerd. Deze voorbeeldaanpak is door het Landelijk Platform Woonoverlast in samenwerking met onder meer Art.1 en de antidiscriminatiebureaus ontwikkeld. Pesterijen, treiteren, discriminerende opmerkingen, vernielingen en andere vormen van gedrag. Je kunt je er niet aan onttrekken, je voelt je in de kou staan en ten einde raad ga je maar verhuizen. De impact op iemands persoonlijke leven is enorm. Om deze situaties in de kiem te smoren en een adequate oplossing te bieden hebben de professionals in de aanpak van woonoverlast en discriminatie de handen ineen geslagen en deze voorbeeldaanpak gemaakt.

Download Voorbeeldaanpak Discriminatie in de woonomgeving [pdf]In het kader van het Europese netwerk FRANET

Jaarrapport 2012 over stand van zaken mensenrechten in Nederland gepubliceerd

19.06.2013 - Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) heeft op 19 juni het Jaarverslag over 2012 gepresenteerd. Dit rapport geeft een overzicht van ontwikkelingen ten aanzien van grondrechten in de lidstaten van de EU. Bijzondere aandacht gaat dit jaar uit naar de bevordering van grondrechten, zoals gelijke behandeling, in tijden van crisis. Als National Focal Point van de FRA schreef Art.1 de Nederlandse bijdrage voor dit rapport. Onderwerpen die de revue passeren zijn asiel en immigratie, grensbewaking, gegevensbescherming, kinderrechten, slachtofferhulp, en ook gelijke behandeling en non-discriminatie.

Download Annual Report The Netherlands 2012 [pdf]

Websitepagina FRA met jaarverslagGrootschalig onderzoek van de Europese Unie

Veel LHBT-personen leven in angst of voelen zich gediscrimineerd

17.05.2013 - Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) heeft op 17 mei 2013 een onderzoek gepresenteerd naar ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) personen met discriminatie en haatmisdrijven. De discriminatie van LHBT-personen blijkt in de Europese Unie wijd verbreid. 47 procent van alle respondenten gaf aan dat zij zich in het jaar voorafgaand aan de enquête persoonlijk gediscrimineerd of geïntimideerd heeft gevoeld. Nederland, België en de Scandinavische landen zijn het meest homovriendelijk. In Oost-Europa overheerst intolerantie. Gevoelens van onveiligheid op school zijn in alle landen hoog (83 tot 97 procent). Nederland springt er niet gunstig uit. Als vervolg op deze enquête doet Art.1 in opdracht van de FRA in 2013 onderzoek naar hoe binnen de overheid, de politie, het onderwijs en de gezondheidszorg in Nederland wordt omgegaan met de rechten van LHBT-personen.

Het rapport (Engelstalig)

Factsheet (Nederlandstalig)Meer dan 5400 oordelen

Jurisprudentiedatebase Art.1 voorzien van een zoekboom

15.05.2013 - De jurisprudentiedatabase van Art.1 is voorzien van een zoekboom. De jurisprudentiedatabase bevat meer dan 5.400 oordelen op het gebied van discriminatie en gelijke behandeling. De zoekboom maakt inzichtelijk wat in de database staat en vergemakkelijkt het zoeken in de database. De zoekboom geeft toegang tot overzichten van oordelen per discriminatiegrond, maatschappelijk terrein, thema of rechtsprekende instelling. Zo kan de gebruiker gemakkelijk in één klik alle oordelen op het gebied van arbeid vinden of alle oordelen die te maken hebben met leeftijdsdiscriminatie.

Ga naar de jurisprudentiedatabaseOnafhankelijke media, onder en boven de grond

Ad van Liempt verzorgt Anton de Komlezing 2013

20.06.2013 - Op woensdag 19 juni 2013 heeft Ad van Liempt de Anton de Komlezing 2013 gehouden. Van Liempt sprak, mede naar aanleiding van het 70-jarig jubileum van Trouw, over “Onafhankelijke media, onder en boven de grond". Van Liempt kreeg vooral bekendheid als eindredacteur van Andere Tijden en als chef geschiedenis van de NPS. Hij publiceerde diverse boeken, onder andere over de Indonesische kwestie en over Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Monique Samuel ging als coreferent in op de rol van (sociale) media tijdens revoluties en oorlogssituaties nu. Samuel is een Egyptisch-Nederlandse politicoloog. De Anton de Komlezing heeft tot doel aandacht te vragen voor de strijd tegen intolerantie en discriminatie in heden en verleden. Anton de Kom (1898–1945) kwam als schrijver op voor zijn Surinaamse landgenoten tijdens de koloniale onderdrukking en was verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog.

Download tekst lezingMeer dan 37.000 titels

Catalogus mediatheek Art.1 blijft actueel

15.03.2013 - In 2013 zijn al meer dan 600 nieuwe titelbeschrijvingen toegevoegd aan de mediatheekcatalogus van Art.1. Daardoor komt het totale aantal titelbeschrijvingen te staan op meer dan 37.000. De fysieke mediatheek van Art.1 is in 2012 opgeheven. De mediatheekcatalogus op de website blijft echter online beschikbaar en wordt permanent aangevuld met nieuwe titels. Elke titelbeschrijving in de database is voorzien van een link naar het document zelf, indien dat online beschikbaar is. Waar dat niet mogelijk is, wordt verwezen naar een website met meer informatie over het betreffende document. Zo kunnen mensen die op zoek zijn naar informatie over discriminatie en aanverwante zaken gebruik blijven maken van deze voorziening : één catalogus waar alle documenten over discriminatie en discriminatiebestrijding in Nederland te vinden zijn.

Catalogus mediatheek Art.1In het kader van EU-programma PROGRESS

Databank Praktijkvoorbeelden Antidiscriminatie online

20.11.2012 - Art.1 heeft een databank ontwikkeld met daarin diverse praktijkvoorbeelden op het gebied van antidiscriminatie en gelijke behandeling.

Er zijn de afgelopen decennia vele beleidsmaatregelen en projecten ontwikkeld om discriminatie te voorkomen en/of te bestrijden. De Databank Praktijkvoorbeelden Antidiscriminatie geeft hiervan een overzicht en biedt informatie over verschillende inspirerende Nederlandse praktijkvoorbeelden. Gebruikers kunnen via de databank onder andere snel inzicht verkrijgen in de gehanteerde methodieken, resultaten, succesfactoren en valkuilen van projecten. De databank is in samenwerking met professionals in het antidiscriminatiewerkveld ontwikkeld en is mede mogelijk gemaakt met financiering van het EU-programma PROGRESS.

Bezoek direct de Databank Praktijkvoorbeelden AntidiscriminatieIn het kader van EU-programma PROGRESS

Rapport naar onderzoeksmethodes en beschikbare bronnen over discriminatie verschenen

29.10.2012 - Het derde rapport van het onderzoeksproject 'Effectively monitoring discrimination' is verschenen.

Met financiering van het EU-programma PROGRESS, heeft Art.1 in 2011 onderzoek verricht naar de manieren waarop discriminatieklachten in Nederland worden geregistreerd. Dit derde rapport geeft een overzicht van de beschikbare methodes en informatiebronnen om de discriminatieproblematiek in Nederland in kaart te brengen. Het overzicht is bedoeld voor professionals die zich in het veld bezighouden met antidiscriminatie (beleids-)initiatieven en die in het kader van hun werk op zoek zijn naar informatie en onderzoeksgegevens. Door datacollectiemethodes kort toe te lichten, verheldert het rapport de waarde en betekenis van onderzoeksgegevens.

Meer informatie

Download rapport 'Gegevens en informatie over discriminatie : Onderzoeksmethodes en beschikbare bronnen in Nederland'Vakbondsverleden Surinaams verzetsman inspireert ook nu nog

Elvira Sweet verzorgt jubileumeditie Anton de Komlezing 2012

25.10.2012 - Op woensdag 24 oktober heeft in het Verzetsmuseum Amsterdam Elvira Sweet, de Anton de Komlezing 2012 gehouden. Zij is gedeputeerde Cultuur, Bestuur en Zorg van de Provincie Noord-Holland. Zij sprak onder meer over hoe Anton de Kom zich verzette tegen de koloniale verhoudingen in Suriname. Zij plaatste dit verzet in het kader van een algemene strijd tegen onrechtvaardigheid. Ook ging zij in op de betekenis het vakbondsverleden van De Kom voor de huidige positie van werknemers op de arbeidsmarkt. Jörgen Raymann ging in gesprek met de zaal om zicht te krijgen op de betekenis van Anton de Kom anno 2012. De Anton de Komlezing heeft tot doel aandacht te vragen voor de strijd tegen intolerantie en discriminatie in heden en verleden. Anton de Kom (1898–1945) kwam als schrijver op voor zijn Surinaamse landgenoten tijdens de koloniale onderdrukking en was verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog. De lezing van Elvira Sweet kan hieronder gedownload worden.

Meer informatie

Tekst Anton de Kom Lezing 2012 [pdf]Prijzen uitgereikt op Diversity Day NL

Jongste deelnemer winnaar op Diversity Day NL

27.08.2012 - Grote verrassing van de talentenwedstrijd op Diversity Day NL was de winnaar van de finale Rap. Niet de winnaars van de Publieksprijs, Zeven Zegels, maar de jongste deelnemer, Achi-Boy van de rapformatie Forza uit Utrecht, won op 25 augustus de cheque van 1000 euro voor talentontwikkeling. Ondanks een paar stevige buien was de belangstelling voor de eerste Diversity Day NL groot.
Daarnaast er drie andere winnaars op het Remix podium. In de Finale Music & Voice, bands won Straight from the fridge. Elion Mangoendinomo was de winnaar bij Performance & Poetry, en Mikky Zomerdijk bij Music & Voice, Singer-Songwriters.

Jongste deelnemer winnaar op Diversity Day NL - PersberichtTalentenwedstijd en scala aan activiteiten voor jongeren

Eerste Diversity Day NL tijdens Uitmarkt

15.08.2012 - Tijdens de Uitmarkt in Amsterdam op 25 en 26 augustus as. vindt de eerste Nederlandse Diversity Day plaats. Diversity Day is een culturele dag voor diversiteit en tegen discriminatie. Diversity Day NL bestaat uit een landelijke talentenwedstrijd voor jongeren en een gevarieerd programma. Locatie is het Museumplein waar naast het podium twee Diversity Day NL-tenten staan. In de tenten bieden wordt twee dagen lang een scala aan culturele activiteiten rond diversiteit en gelijke behandeling geboden. Zo vertellen op 25 augustus televisiemakers van de NTR over hun inspiratie en drijfveren.

Eerste Diversity Day NL tijdens Uitmarkt - Persbericht

NTR werkt mee aan Diversity Day NL - Persbericht

Website Diversity Day NLIn het kader van het Europese netwerk FRANET

Jaarrapport 2011 over stand van zaken mensenrechten in Nederland gepubliceerd

05.07.2012 - Art.1 is het 'National Focal Point' van het Bureau Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA). In het kader daarvan heeft Art.1 de mensenrechtensituatie in Nederland op negen thema's in kaart gebracht voor het jaar 2011. Enkele thema's zijn discriminatiebestrijding, dataprotectie, kinderrechten, asielbeleid en slachtofferondersteuning. Gegevens uit dit rapport over Nederland zijn door het FRA gebruikt in zijn eigen EU-jaarrapport over 2011. Hieronder kunt u het hele rapport over Nederland downloaden en het FRA Annual Report 2011.

Download Annual Report The Netherlands 2011

Download Annual Report FRA European UnionIn het kader van EU-programma PROGRESS

Handreiking voor registratie en verwerking van discriminatieklachten verschenen

25.06.2012 - Het tweede rapport van het onderzoeksproject 'Effectively monitoring discrimination' is verschenen.

Met financiering van het EU-programma PROGRESS, heeft Art.1 in 2011 onderzoek verricht naar de manieren waarop discriminatieklachten in Nederland worden geregistreerd. Dit tweede rapport behelst een handreiking die richtlijnen biedt aan klachtinstanties voor de registratie van discriminatieklachten. De Nederlandse situatie dient daarbij als voorbeeld. De handreiking geeft aan welke kenmerken en aspecten van een discriminatieklacht relevant en interessant kunnen zijn om te registreren. Daarnaast wordt gewezen op een aantal punten die spelen bij de verzameling, registratie, verwerking en rapportage van discriminatieklachten.

Meer informatie

Download 'Handreiking voor de verzameling, registratie, verwerking en rapportage van discriminatieklachten'

Download 'Set of guidelines for the collection, registration, processing and reporting of discrimination complaints, as applied to the Dutch situation'Gay Straight Alliance

Natuurlijk samen

15.06.2012 - Met één muisklik gaven burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht en directeur Emancipatie van het ministerie van OCW, mevrouw Carlien Scheele, 15 juni jl., het startsein voor de activiteiten van de Gay-Straight Alliantie (GSA) Natuurlijk Samen. Hierin werken de initiatiefnemers, Art.1, RADAR, Movisie, het Landelijk
Samenwerkingsverband Aandachtswijken, ANBO, COC en Politie in roze en blauw, samen met zo’n 30 maatschappelijke organisaties. Deze GSA is ontstaan vanuit het idee dat iedereen, of die persoon nu homo, hetero of iets anders is, het recht heeft op veiligheid in zijn of haar wijk.

Meer informatie

Website Natuurlijk SamenSamenwerkingsovereenkomst ondertekend

Art.1 en RADAR gaan samen

13.06.2012 - Art.1 en RADAR, antidiscriminatiebureau werkzaam in Zuid-Holland en Noord-Brabant, hebben op 11 juni jl. een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De organisaties gaan intensiever samenwerken en activiteiten vaker gemeenschappelijk uitvoeren. Als eerste stap in dit proces is gekozen voor gemeenschappelijke huisvesting in het RADAR-kantoor in het centrum van Rotterdam. Daarom werken nu medewerkers van Art.1 hun werkzaamheden uit vanaf deze locatie.

Meer informatieIn het kader van EU-programma PROGRESS

Onderzoek naar registratie discriminatieklachten verschenen

13.04.2012 - Het eerste rapport van het onderzoeksproject 'Effectively monitoring discrimination' is verschenen.

Met financiering van het EU-programma PROGRESS, heeft Art.1 in 2011 onderzoek verricht naar de manieren waarop discriminatieklachten in Nederland worden geregistreerd. Dit eerste rapport beschrijft welke gegevens de politie, het Openbaar Ministerie, de Commissie Gelijke Behandeling, de antidiscriminatiebureaus en het Meldpunt Discriminatie Internet registreren en hoe ze daarbij te werk gaan. Daarnaast hebben onderzoekers van de Universiteit Bamberg de registratiemethoden van een aantal Duitse organisaties die discriminatieklachten ontvangen onder de loep genomen.

Meer informatie

Download rapport 'Registration of complaints about Discrimination in the Netherlands and Germany'Wethouder Van Es start Diversity Day NL

21.03.2012 - Op 21 maart, de internationale anti-discriminatiedag van de Verenigde Naties, laten de Amsterdamse wethouder Andrée van Es en een groep jonge ambtenaren samen zien wat diversiteit voor hen betekent. Hiermee geven zij het startschot van Diversity Day NL, een landelijke wedstrijd met een finale tijdens de Uitmarkt in Amsterdam. Jongeren kunnen laten zien wat diversiteit voor hen betekent met een act in vijf categorieën: dans; music&voice; rap&poetry; foto, film&animatie of theater&performance.

Het internationale evenement Diversity Day wordt al jaarlijks georganiseerd in wereldsteden als Wenen, Barcelona en Berlijn. In 2012 vindt Diversity Day voor het eerst in Nederland plaats, met regionale voorrondes en een finale tijdens de Amsterdamse Uitmarkt.

Persbericht MOVISIEMediatheek Art.1 verdwijnt, online database blijft bestaan

12.03.2012 - De fysieke mediatheek van Art.1 is per 12 maart 2012 opgeheven en zo ook de mogelijkheid materialen te lenen. De mediatheekdatabase op de website van Art.1 blijft online beschikbaar en zal aangevuld blijven worden met nieuwe titels. Daarmee blijft voorlopig het digitale deel van de collectie van Art.1 behouden en bruikbaar voor het publiek.

Meer informatie

Online database mediatheekParooljournaliste Lotte Boot schrijft beste artikel over diversiteit

Europese Commissie bekroont artikel 'Lang leve de zwarte crèche'

20.01.2012 - Freelance Journalist Lotte Boot heeft de derde editie van de Nederlandse Journalist Award voor de Europese campagne For Diversity, Against Discrimination (FDAD) gewonnen. Boot schreef in de periode oktober 2010 – november 2011 in Het Parool het winnende artikel over diversiteit dat gaat over de goede ervaringen van Amsterdamse ouders met een zogenaamde 'zwarte' crèche. Alle nationale winnaars dingen mee naar de Europese Journalist Award die in maart 2012 wordt uitgereikt. Namens Art.1 nam Leyla Hamidi deel aan de jury voor de Nederlandse prijs.

Meer informatie over de derde editie van de Nederlandse Journalist Award

Meer informatie over de campagne For Diversity, Stop DiscriminationOnderzoek Rijksuniversiteit Groningen

Voelt u zich wel eens benadeeld of buitengesloten?

30.11.2011 - Heeft u zich weleens benadeeld of buitengesloten gevoeld? Bijvoorbeeld omdat u hoort tot een etnische minderheid, vrouw bent of gehandicapt? Doe dan mee aan een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen dat nagaat hoe mensen zich voelen en reageren als ze benadeeld of buitengesloten worden. Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten. Wie meedoet kan een iPod of Amazon-bon (ter waarde van € 50) winnen.

Meedoen? Klik hierArt.1 is 'National Focal Point' mensenrechten

22.08.2011 - Art.1, kenniscentrum discriminatie Nederland, is door het EU-agentschap voor fundamentele rechten (FRA) gekozen als 'National Focal Point'. Dit betekent dat Art.1 de komende vier jaar het agentschap informatie zal aanleveren over actuele ontwikkelingen op het gebied van mensenrechten in Nederland. Binnenkort verschijnt op deze website meer informatie over de opdracht. FRA adviseert de instellingen en lidstaten van de EU over het verbeteren van de mensenrechtensituatie.

Website FRAVideo's en foto's Anton de Kom-lezing online

19.07.2011 - Tijdens de Anton de Kom-lezing op 30 juni sprak CDA-prominent en oud-minister Ab Klink over hoe migranten zich kunnen vereenzelvigen met de Nederlandse rechtsstaat. In zijn coreferentie betoogde hoogleraar Jean Tillie dat religieuze en etnische gemeenschappen zelfs onmisbaar zijn voor de democratie. De video's en foto's zijn nu te bekijken via onderstaande links. Jaarlijks organiseren Art.1 en het Verzetsmuseum Amsterdam de lezing voor meer aandacht en discussie over de bestrijding van discriminatie en intolerantie.

Bekijk de video's en foto's

Ga direct naar het YouTube-kanaal van Art.1

Meer informatie over de Anton de Kom-lezingPolitie registreert ruim 2.500 incidenten

11.07.2011 - De politie registreerde in 2010 2.538 incidenten van discriminatie. Veel aangiften betroffen discriminatie op grond van herkomst (30,5 procent), seksuele voorkeur (26 procent) en op 'overige gronden', waaronder bekladdingen met hakenkruizen (26,3 procent). Dat blijkt uit Poldis 2010, het overzicht van geregistreerde incidenten door de politie, dat minister Opstelten op 8 juli naar de Tweede Kamer stuurde. Het rapport stelt dat een landelijke afstemming over de registratie nog ontbreekt. De interpretatie van discriminatie en aandacht voor een goede registratie verschilt per politieregio. Het actieprogramma bestrijding van discriminatie, dat de minister tegelijk met Poldis uitbracht, belooft verbetering vanaf 2012.

Poldis 2010 [pdf]

Aangescherpt actieprogramma bestrijding van discriminatie [pdf]

Informatie over het Art.1-project 'Effectively monitoring discrimination' over verbetering van registratie door instanties'Mensenrechten kennen multiculturele voeding'

01.07.2011 - "Mensenrechten kennen van binnenuit een multiculturele voeding. Zij hebben immers de pretentie universele, door ieder ervaren, waarden tot uitdrukking te brengen." Dit zei oud-minister Ab Klink tijdens de Anton de Kom-lezing 2011, georganiseerd door Art.1 en Verzetsmuseum Amsterdam. Volgens Klink raken nieuwkomers daarom vanzelf verbonden met de Nederlandse rechtsstaat, mits zij gastvrij worden ontvangen. "Wie groepen mensen en bloc wegzet (...) draagt bij aan vervreemding." Klik op onderstaande links voor de integrale en ingekorte versie van de lezing. Binnenkort verschijnen op Art1.nl video's van de lezing.

Integrale tekst van de lezing

Ingekorte versie van de lezing in dagblad Trouw

Meer informatie over de Anton de Kom-lezing