Oordeel Voorzieningenrechter

Simons mag niet langer naam Artikel 1 gebruiken

06.06.2017 - De politieke partij van Sylvana Simons mag niet langer naar buiten treden onder de naam Artikel 1. Dat heeft de rechter bepaald in het kort geding dat was aangespannen door kenniscentrum discriminatie Art.1. Volgens Art.1 was er sprake van inbreuk op zijn merknaam en kwam de neutrale, niet politieke positie van het kenniscentrum en de daaraan gelieerde antidiscriminatiebureaus in gevaar. De voorzieningenrechter stelt kenniscentrum Art.1 in het gelijk en oordeelt dat de gelijkenis van de namen voor verwarring zorgt over de onafhankelijke positie van Art.1. Politieke partij Artikel 1 moet binnen een maand haar naam wijzigen op straffe van een dwangsom van 1.000 euro per dag, tot een maximum van 20.000 euro. Verder moet de politieke partij binnen een week een tekst plaatsen op de website waarin de naamswijziging wordt medegedeeld en toegelicht

Lees verder "Persbericht Art.1 zes juni 2017"

Volledig oordeel Rechtbank ECLI:NL:RBAMS:2017:3912Jaarverslag over de grondrechten in de EU

De kloof dichten tussen beleid en realiteit

02.06.2017 - De voorbije tien jaar zijn er nieuwe wetten en beleidslijnen over de grondrechten bijgekomen en zijn er gespecialiseerde instellingen in het leven geroepen. De uitdagingen op het gebied van de grondrechten blijven echter bestaan en de rechten zelf staan onder druk. Dat schrijft het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) in zijn jaarrapport over 2016. Het rapport gaat in op de stand zaken met betrekking tot de mensenrechten in de EU in 2016, met daarbij ook voorstellen voor maatregelen en specifieke aandacht voor onderwerpen zoals gelijkheid en non-discriminatie; racisme ; de integratie van Roma; dprivacy en gegevensbescherming; kinderrechten; de toegang tot de rechter; en de rechten van slachtoffers. Art.1 heeft als National Focal Point van de FRA aan dit rapport meegewerkt en de mensenrechtensituatie in Nederland onderzocht.

Lees meer over het jaarrapport op de website van de FRALandelijk rapport geregistreerde discriminatie

In 2016 ruim 12.000 discriminatie-incidenten geregistreerd

18.05.2017 - Art.1 heeft in opdracht van de politie en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor het tweede jaar op rij het landelijke rapport over discriminatiecijfers geschreven. In dit multi-agency rapport worden de cijfers van de politie en de antidiscriminatievoorzieningen (adv’s) samen gepresenteerd. Daarnaast zijn in de analyse ook de gegevens betrokken van andere organisaties die discriminatiemeldingen registreren, zoals het College voor de Rechten van de Mens en de twee meldpunten voor discriminatie op het internet (MDI en MiND). Burgers deden in 2016r 4.376 keer aangifte of maakten een melding bij de politie waarbij mogelijk discriminatie in het spel was, en maakten 4.761 keer een melding bij een antidiscriminatievoorziening.Bij MiND en MDI (meldpunten internetdiscriminatie) kwamen 1459 meldingen binnenen het College voor de Rechten van de Mens 463 kreeg verzoeken om een oordeel.
Rond de 40% van de registraties heeft betrekking op (mogelijke) discriminatie op grond van ras / herkomst .

Download "Discriminatiecijfers 2016" [pdf]Rapport over integratie migranten van het FRA

Haal de ‘crisis’ uit migratie: integratie in de EU

16.03.2017 - Het risico van segregatie op scholen, discriminatie en inperking van de politieke participatie kunnen onoverkomelijke drempels zijn voor de maatschappelijke integratie van migranten en hun kinderen in de Europese Unie. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA). Het rapport neemt het integratiebeleid uit alle lidstaten van de EU onder de loep, gaat in op succesverhalen en mislukkingen van het huidige beleid, en doet aanbevelingen voor het bouwen van een sterker en samenhangender Europa. Art.1 heeft als National Focal Point van de FRA aan dit rapport meegewerkt en de situatie in Nederland onderzocht.

Lees meer op de website van de FRA

Download het rapport "Together in the EU : Promoting the participation of migrants and their descendants" [pdf]

Lees hier de landenrapporten, o.a. over Nederland

Verkenning naar maatregelen tegen leeftijdsdiscriminatie

Wat werkt tegen leeftijdsdiscriminatie?

14.02.2017 - Vergeleken met andere vormen van discriminatie speelt leeftijdsdiscriminatie vooral op de arbeidsmarkt. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgevelegenheid heeft in 2015 aan RADAR en Art.1 gevraagd de mogelijkheden te verkennen om discriminatie op grond van leeftijd (die zowel jongeren als ouderen kan raken) verder aan te pakken. Deze verkenning is nu openbaar. De verkenning schetst mogelijke lijnen voor de aanpak van arbeidsdiscriminatie. Daarbij wordt apart ingezet op de volgende doelgroepen: oudere werkzoekenden, oudere en jongere werknemers, jongeren uit etnische minderheidsgroepen.

Download "Maatregelen tegen leeftijdsdiscriminatie (jong en oud) op de Nederlandse arbeidsmarkt" [pdf]Vacature lid Raad van Toezicht RADAR Inc.

23.01.2017 - In verband met de uitbreiding van de raad van toezicht heeft RADAR Inc. per 1 juli 2017 een vacature voor een toezichthouder met specifieke kennis op het gebied van marketing, externe profilering, communicatie en sociale media. Art.1 maakt onderdeel uit van Stichting RADAR Inc. net zoals RADAR en IDEM Rotterdam. Stichting RADAR Inc. is een non-profitorganisatie die zich inzet voor het bestrijden van discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling. De raad van toezicht van Stichting RADAR Inc. houdt toezicht op het beleid van de door de raad benoemde directeur-bestuurder en staat deze bij. U treft de vacaturetekst hieronder aan.

Vacature Toezichthouder (v/m) [pdf]Monitor onderzoek naar pilots in twee gemeenten

Wat zijn de ervaringen met anoniem solliciteren?

21.12.2016 - Anoniem solliciteren is een maatregel die ingezet kan worden met het doel (onbewuste) discriminatie bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers te voorkomen. In de praktijk houdt anoniem solliciteren in dat kenmerken zoals de naam, foto, geboorteplaats, geboortedatum en/of nationaliteit van alle sollicitatiebescheiden verwijderd worden. In 2016 experimenteerden de gemeenten Den Haag en Utrecht met verschillende vormen van anoniem solliciteren. Op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voerde Art.1 in samenwerking met de Universiteit Utrecht en de Universiteit Nijmegen onderzoek uit naar de ervaringen met deze experimenten. De resultaten van het onderzoek zijn onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd.

Download de "Monitor anoniem solliciteren en netwerkbijeenkomsten"

Download de Kamerbrief over het onderzoekLichting daling aantal incidenten ; wel meer registraties moslimdiscriminatie

Landelijk rapport geregistreerde discriminatie

06.10.2016 - Art.1 heeft in opdracht van de Nationale Politie het rapport 'Discriminatiecijfers in 2015' geschreven. Dit rapport geeft een overzicht van de door de politie geregistreerde discriminatie-incidenten en van meldingen van discriminatie bij antidiscriminatievoorzieningen in 2015. Voor het eerst zijn de registraties van deze organisaties landelijk in één jaarrapport samengevoegd, aangevuld met data van onder meer de meldpunten voor discriminatie op internet en het College voor de Rechten van de Mens. Incidenten en meldingen worden in dit rapport uitgesplitst en behandeld per regio, grond, maatschappelijk terrein, en wijze van discriminatie. Geconcludeerd wordt onder meer dat het aantal discriminatieregistraties een lichte daling laat zien ten opzichte van 2014. Een opvallende bevinding is verder dat er meer discriminatie-incidenten en meldingen werden geregistreerd van discriminatie van moslims vanwege hun geloof.

Download "Discriminatiecijfers 2015" [pdf]Rapport over de grondrechten 2016 van het FRA

Tumult rond vluchtelingen stelt standvastigheid EU ten aanzien van grondrechten op de proef

30.05.2016 - Meer dan een miljoen mensen zochten in 2015 hun toevlucht tot de EU, vijf keer meer dan in het voorgaande jaar. In zijn jaarrapport over het jaar 2015 onderzoekt het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) de omvang en de aard van deze uitdaging en stelt het maatregelen voor die moeten waarborgen dat de grondrechten in de hele EU worden geëerbiedigd. In veel lidstaten was een golf van racistische en xenofobe incidenten waarneembaar, die gevoed werd door angstgevoelens ten aanzien van de migratiesituatie en een golf van terroristische aanslagen. Het rapport gaat voorts in op de ontwikkelingen op het gebied van gelijkheid en non-discriminatie; racisme en vreemdelingenhaat ; de integratie van Roma; de informatiemaatschappij, privacy en gegevensbescherming; kinderrechten; de toegang tot de rechter; en de rechten van slachtoffers.

Lees meer over het jaarrapport op de website van de FRAOnderzoek wijst op moeizame aanpak van hate crime in de EU

Lijst met praktijkvoorbeelden hoe haatmisdrijven te bestrijden

28.04.2016 - Dagelijks zijn er in de Europese Unie haatmisdrijven tegen religieuze minderheden en migranten. Als reactie daarop heeft het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) een compendium van goede werkwijzen uit heel de EU samengesteld die tonen hoe tegen haatmisdrijven iets kan worden ondernomen. Dit compendium is gepubliceerd samen met een onderzoek naar hoe in de praktijk wordt omgegaan met haatmisdrijven door de verantwoordelijke autoriteiten in de lidstaten van de EU. Het onderzoek is gebaseerd interviews met 263 sleutelfiguren. Het rapport vermeldt een aantal veelbelovende ontwikkelingen in de EU maar wijst vooral op de moeilijkheden om haatmisdrijven te registreren, het risico dat politiefunctionarissen dezelfde discriminerende opvattingen kunnen hebben als de daders, en op de kans dat in gerechtelijke procedures discriminatie over het hoofd wordt gezien.

Compendium praktijkvoorbeelden

Rapport "Access to justice for victims of hate crimes: the views of practitioners"Onderzoekproject naar jonge EU-migranten in Nederland

On-the-move –"The reality of free movement for young European citizens migrating in times of crisis"

19.04.2016 - Art.1 doet voor het Centrum voor Europees Staatsrecht (Centre for European Constitutional Law) onderzoek naar ervaringen van Europese migranten die tussen hun 25e en 35e naar Nederland verhuisden en Nederlanders die van plan zijn om naar een ander EU-land te verhuizen om erachter te komen tegen welke obstakels zij aanlopen tijdens en kort na hun verhuizing. Voor dit onderzoek is Art.1 op zoek naar migranten uit de Europese Unie die tussen hun 25e en 35e zelfstandig naar Nederland zijn gemigreerd (niet geholpen door een universiteit of bedrijf) uit: Griekenland, Portugal, Polen, Estland, Bulgarije, Roemenië, Cyprus, Spanje, Oostenrijk en Italië. Interviews kunnen in het Nederlands en in het Engels worden afgenomen.

Meer informatieLancering Stedelijk Expertisecentrum Rotterdam

IDEM staat voor veelzijdig Rotterdam

22.03.2016 - IDEM Rotterdam. Dat is de nieuwe naam van het stedelijk expertisecentrum voor integratie, discriminatie en (lhbt-) emancipatie. De onthulling van de naam en de website www.idemrotterdam.nl was een van de hoogtepunten van de drukbezochte openingsbijeenkomst in De Rotterdam aan de Wilhelminapier. IDEM Rotterdam staat voor de 4 thema’s van het expertisecentrum: integratie, discriminatie en (lhbt-) emancipatie. IDEM komt uit het Latijn en betekent ‘hetzelfde’ of ‘op dezelfde manier’. Bij het expertisecentrum staat de naam in figuurlijke zin voor gelijkwaardigheid van mensen in de diverse en veelzijdige Rotterdamse samenleving. IDEM ondersteunt en versterkt initiatieven, zowel van organisaties als particulieren, op het gebied van discriminatie, integratie, en (lhbt-) emancipatie.

Lees verder op de website van IDEM RotterdamNieuw onderzoek in 19 EU landen

Negatieve denkbeelden over lhbt's brengen grondrechten in gevaar

16.03.2016 - Uit een recent rapport van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) blijkt dat artsen in sommige EU lidstaten homoseksualiteit nog steeds als een ziekte beschouwen en transseksualiteit als een geestelijke stoornis. Zulke negatieve denkbeelden over lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (lhbt's) onder leden van bepaalde beroepsgroepen maken het moeilijker voor beleidsmakers om discriminatie en haatmisdrijven te bestrijden. Voor het eerst is in 19 EU lidstaten een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de denkbeelden van ambtenaren, gezondheidsfunctionarissen, leraren en politieagenten. Art.1 heeft het Nederlandse deel van het onderzoek in 2013 uitgevoerd.

Persbericht FRA over onderzoek (Nederlands)

Lees het hele rapport (Engels)In het kader van de zesde rapportagecyclus

Art.1 ondertekent Schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag

27.01.2016 - De zesde schaduwrapportage van het Nederlands Netwerk VN-Vrouwenverdrag is verschenen: "Unfinished business: Women’s Rights in the Netherlands". De schaduwrapportage is opgesteld en ondertekend door 51 NGO's waaronder Art.1 in voorbereiding op de Presessie van the Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) die begin maart zal plaatsvinden. CEDAW ziet toe op de naleving van het VN-Vrouwenverdrag. Het VN-Vrouwenverdrag is een van de mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties en werd op 18 december 1979 aangenomen. Het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen is het belangrijkste internationaal erkende en juridisch bindende instrument om discriminatie tegen vrouwen te bestrijden.

CEDAW Schaduwrapportage [pdf]

CEDAW rapportage regering [pdf]

Specifieke aandacht voor kinderen met een handicap noodzakelijk

Kinderen met een handicap lopen meer risico op misbruik

03.12.2015 - Jongens en meisjes met een handicap lopen meer risico op lichamelijk en
seksueel misbruik, en op verwaarlozing, dan kinderen zonder een handicap. Soms vallen gehandicapte kinderen buiten de algemene kinderbescherming maar ook buiten de bescherming voor gehandicapten,waardoor ze ook kwetsbaarder zijn. Dat concludeert het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) in een rapport dat 2 december jl is verschenen. Specifieke aandacht voor kinderen met een handicap is daarom noodzakelijk, zowel in de landelijke stelsels voor kinderbescherming als binnen het desbetreffende beleid en actieprogramma, zodat deze kinderen geheel in de samenleving worden opgenomen en gevrijwaard blijven van geweld. Art.1 heeft als National Focal Point van de FRA aan dit rapport meegewerkt door Nederlandse professionals te interviewen.

Lees meer over dit onderzoek op de website van FRATer bevordering van diversiteit in de eigen organisatie

Art.1/RADAR zet handtekening onder het Charter Diversiteit

26.11.2015 - Art.1/RADAR heeft op 25 november jl., samen met 20 andere werkgevers, zijn handtekening gezet onder het Charter Diversiteit. Met deze ondertekening bindt Art.1/RADAR zich aan het bevorderen van diversiteitsbeleid in de eigen organisatie. Dat betekent : het bevorderen van gelijke behandeling, het werken aan een open bedrijfscultuur en het stimuleren van de instroom, behoud en doorstroom van werknemers, ongeacht arbeidsbeperking, sekse, leeftijd, seksuele oriëntatie of en culturele, etnische of religieuze achtergrond. Het Charter Diversiteit is een onderdeel van het project Diversiteit in bedrijf. Met dit project wil de Stichting van de Arbeid werkgevers en werknemers ondersteunen in hun streven naar meer diversiteit in hun organisaties via het aanreiken van kennis, netwerken en advies.

Lees meer op de website van Diversiteit in BedrijfPrivacy en gegevensbescherming in het geding

Toezicht op inlichtingendiensten moet beter

18.11.2015 - Inlichtingendiensten spelen een cruciale rol in een democratische samenleving. Ook in de nasleep van de recente aanslagen in Parijs moeten Europese landen er echter voor zorgen dat het inlichtingenwerk niet in strijd is met de grondrechten van individuele burgers. Dat zegt het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) in een rapport dat vandaag verschijnt. Het rapport is geschreven op verzoek van het Europese Parlement en gaat onder andere in op het toezicht op inlichtingendiensten en de omgang met schendingen van grondrechten in de context van inlichtingenwerk. Art.1 heeft als National Focal Point van de FRA aan dit rapport meegewerkt en de situatie in Nederland onderzocht.

Lees meer op de FRA website

Lees het hele rapport [Website]Een op de vijf van alle Europeanen ervaart discriminatie

Discriminatie in Europees perspectief

17.11.2015 - 21% van alle Europeanen heeft afgelopen jaar discriminatie ervaren. Dat blijkt uit een Eurobarometer-rapport dat in oktober is gepubliceerd door de Europese Commissie. Voor dit rapport werden inwoners uit alle EU-lidstaten ondervraagd naar hun persoonlijke ervaringen met discriminatie in het afgelopen jaar en hoe zij denken over discriminatie als maatschappelijk probleem. Mensen met een beperking (37%), mensen met homoseksuele gerichtheid (32%) of mensen die behoren tot een etnische minderheid (30%) ervaren meer discriminatie dan andere groepen. Nederland wijkt in een aantal opzichten af van andere Europese lidstaten.

Lees meer op de RADAR website

Lees het hele rapport [pdf]Een op de zes slachtoffers van mensenhandel zijn minderjarig

Voogdijregelingen bieden onvoldoende ondersteuning

20.10.2015 - Elk jaar zijn in de Europese Unie honderdduizenden mensen slachtoffer van mensenhandel. Een op de zes daarvan zijn kinderen. Voogdijsystemen bieden echter onvoldoende bescherming aan minderjarige slachtoffers van mensenhandel. Dat blijkt uit onderzoek van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) naar de voogdijsystemen die lidstaten van de Europese Unie hebben opgezet om kinderen in noodsituatie te beschermen. Het gaat met name om het beschermen van kinderen die slachtoffer zijn van mensenhandel of andere vormen van uitbuiting. Art.1 heeft als National Focal Point van de FRA aan dit rapport meegewerkt en de situatie in Nederland onderzocht. Dit onderzoek brengt de voogdijsystemen die verschillende lidstaten van de EU hanteren in kaart door in te gaan op het profiel van de voogden, de benoemingsprocedure van voogden en het takenpakket van de voogden.

Lees verder op de website van de FRAWie publiceert met regelmaat over discriminatie?

Update literatuurlijst rapportages over discriminatie

05.10.2015 - De literatuurlijst van rapportages over discriminatie in Nederland is geüpdate. Regelmatig publiceren diverse organisaties rapportages over discriminatie in Nederland. De literatuurlijst geeft een overzicht hiervan. Deel 1 van de lijst bevat rapportages met primaire gegevens: klachten, discriminatie-ervaringen en opinieonderzoeken. Deel 2 bevat rapportages over discriminatie gebaseerd op literatuuronderzoek. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen overzichtsstudies en rapportages die Nederland verplicht is te maken in het kader van internationale verdragen. Over elk rapportage wordt informatie gegeven in tabelvorm.

Literatuurlijst van rapportages over discriminatie [doc]

Meer wetenSite discriminatie.nl vernieuwd

Plasterk lanceert nieuwe campagne tegen discriminatie

03.09.2015 - Op 2 september jl. heeft Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de nieuwe antidiscriminatiecampagne van de Rijksoverheid gelanceerd. Het thema van de campagne is ‘Zet een streep door discriminatie’. De campagne bestaat uit twee series van tv-spots en een website waar campagnemateriaal is te downloaden. In een van de serie tv-spots en in het campagnemateriaal zetten bekende Nederlanders een streep door het woord discriminatie. Zij sporen de rest van Nederland aan om ook zo’n statement te maken.
De vernieuwde website discriminatie.nl wijst mensen die gediscrimineerd worden de snelste weg om melding doen. Daarnaast biedt de site informatie en antwoord op vragen.

Toolkit discriminatie.nl

Discriminatie.nlSchaduwrapport aan het CERD

Nederlandse overheid doet te weinig aan racismebestrijding

17.08.2015 - De Nederlandse overheid schiet tekort in haar aanpak van rassendiscriminatie. Dat is de conclusie van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) en 25 andere niet-gouvernementele organisaties en deskundigen (waaronder Art.1) in hun schaduwrapport aan het VN-Comité inzake de uitbanning van rassendiscriminatie of CERD. Ook het College voor de Rechten van de Mens heeft een rapport opgesteld ten behoeve van het CERD. Het College trekt dezelfde conclusie als het NJCM : de overheid doet te weinig om rassendiscriminatie aan te pakken. Op 18 en 19 augustus bespreekt het CERD in dialoog met de Nederlandse regering het officiële rapport dat de regering in 2013 heeft opgesteld in kader van het Internationale Verdrag ter uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie. Dit verdrag verplicht elke staat die het ondertekend heeft, periodiek verslag uit te brengen van haar inspanningen om rassendiscriminatie te bestrijden.

Schaduwrapport NJCM en 25 andere organisaties [pdf]

Rapport College voor de Rechten van de Mens [pdf]

Rapport Nederlandse regering [pdf]Stand van zaken mensenrechten in de Europese Unie

Het niet melden van discriminerend geweld blijft probleem

25.06.2015 - Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) heeft het jaarverslag over 2014 gepubliceerd. Dit rapport geeft een overzicht van ontwikkelingen ten aanzien van grondrechten in de 28 lidstaten van de EU. Er wordt een overzicht gegeven van de belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de mensenrechten. Een van de aandachtspunten waar het rapport op wijst is de onderrapportage van discriminerend geweld of "hate crime". In 2014 toont een grootschalig onderzoek naar geweld tegen vrouwen weer eens aan dat veel slachtoffers van discriminerend geweld geen aangifte doen of melding maken van hun geweldervaring. Een ander probleem die het jaarverslag aangeeft is het toenemend gebruik van xenofoob taalgebruik door politieke partijen waardoor migrantengroepen kwetsbaarder worden voor discriminerend geweld. Als National Focal Point van de FRA in Nederland heeft Art.1 een bijdrage geleverd aan dit rapport die hieronder is te downloaden.

Download het jaarverslag "Fundamental rights: challenges and achievements in 2014" [pdf]Onderzoek FRA toont noodzaak van hardere aanpak

Arbeidsuitbuiting komt op grote schaal voor in de Europese Unie

02.06.2015 - Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) heeft onderzoek gedaan naar criminele vormen van arbeidsuitbuiting in de Europese Unie. Hieruit blijkt dat criminele arbeidsuitbuiting op grote schaal voorkomt in bepaalde sectoren, met name de landbouw, de bouw, de horeca, huishoudelijk werk en de verwerkende industrie. Ook blijkt dat de daders weinig risico lopen om te worden vervolgd of te worden veroordeeld tot een schadevergoeding aan de slachtoffers. De uitbuiting in alle landen en sectoren kenmerkt zich door een zeer laag loon en lange werkdagen en werkweken. Een belangrijke factor die bijdraagt aan de huidige wijdverbreide straffeloosheid is het feit dat de slachtoffers vaak geen aangifte doen. De FRA pleit ervoor dat EU-lidstaten zich meer inspannen om ernstige vormen van arbeidsuitbuiting te bestrijden. Art.1 heeft als National Focal Point van de FRA aan dit rapport meegewerkt en de situatie in Nederland in kaart gebracht.

Rapport "Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union" [pdf}

Het Nederlandse landenrapport over arbeidsuitbuiting

Persbericht in het Nederlands over het rapport [pdf]

Juridische achtergrond bij het Nederlandse rapportRapport over discriminatieklachten gepubliceerd

Forse stijging aantal discriminatieklachten

23.03.2015 - Het aantal klachten over discriminatie in Nederland nam in 2014 met bijna 64 procent toe ten opzichte van 2013. Dit blijkt uit "Kerncijfers 2012-2014", een landelijk overzicht van discriminatieklachten die de antidiscriminatievoorzieningen in de periode 2012-2014 hebben behandeld. In 2014 werden 9.714 klachten geregistreerd, bijna 3.800 meer dan in 2013. De enorme stijging, na een aantal redelijk stabiele jaren, is toe te schrijven aan de ruim 4.500 meldingen over de ‘minder, minder’-oproep van PVV-politicus Geert Wilders. Indien deze klachten buiten beschouwing worden gelaten is er sprake van een daling ten opzichte van de voorgaande drie jaar. Op elk maatschappelijk terrein was in 2014 het aantal discriminatieklachten op grond van ras het hoogst.

Lees verder

Download "Kerncijfers 2012-2014" [pdf]

Overzicht Kerncijfers voorgaande jarenKabinet maakt zijn plannen bekend

Voortgangsbrief discriminatie

17.02.2015 - Op 11 februari jl. heeft het kabinet de jaarlijkse voortgangsbrief discriminatie naar de Tweede kamer gestuurd. In deze brief maakt het kabinet zijn plannen bekend om discriminatie te voorkomen en te bestrijden. Zo komt er onder meer een campagne, wordt de rapportage over discriminatiemeldingen verbeterd en worden maatregelen tegen discriminatie onder de loep genomen. De meeste maatregelen komen niet als een verrassing, maar waren al eerder genoemd. Een van de maatregelen is dat de landelijke gaystraightalliantie (GSA) Natuurlijk Samen, met als trekker Art.1, de komende jaren wordt ondersteund door de rijksoverheid.

Lees verder

Kamerbrief en bijlagen op website overheidRapport van de FRA over slachtofferdiensten in de EU

Doelgerichtere slachtofferhulp in de EU nodig

09.01.2015 - Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) heeft op 9 januari een rapport gepresenteerd over de stand van zaken met betrekking tot de slachtofferhulp in alle lidstaten van de Europese Unie. Het is het eerste uitvoerige overzicht van slachtofferhulpdiensten in de Europese Unie. Geconcludeerd wordt dat er, ondanks verbeteringen, in veel lidstaten uitdagingen blijven bestaan. De slachtofferhulp moet met name doelgerichter zijn. Doelgerichte slachtofferhulp met voldoende middelen is essentieel om ervoor te zorgen dat slachtoffers van strafbare feiten daadwerkelijk toegang hebben tot de rechtsgang voor het leed dat hen is berokkend en dat hun rechten worden gerespecteerd. Om in de hele EU voor effectieve ondersteuning van slachtoffers te zorgen, heeft het FRA in het rapport een aantal adviezen geformuleerd. Art.1 heeft als National Focal Point van de FRA aan dit rapport meegewerkt.

Rapport "Victims of crime in the EU: the extent and nature of support for victims'[pdf]

Persbericht in het Nederlands over het rapport [pdf]Voor het groen onderwijs

Art.1 verzorgt workshop Teambuilding in de klas

07.01.2015 - Art.1 verzorgt voor het groen onderwijs op 21 januari as. een bijeenkomst over teambuilding in de klas. De bijeenkomst is onderdeel van het programma "Kies Kleur in Groen" dat streeft naar een versterking van de culturele diversiteit van het groen onderwijs. Het doel van de bijeenkomst of workshop is het bevorderen van verbinding en vertrouwen tussen leerlingen onderling en docenten. De workshop draagt bij aan het creëren van een respectvolle en sociaal veilige (leer)omgeving.

Meer weten

Flyer bijeenkomst: Teambuilding in de klasNieuwe studie van de Europese Unie

Veel transgender mensen slachtoffer van discriminatie of geweld

09.12.2014 - Veel transgender mensen in Europa worden geconfronteerd met discriminatie, geweld en intimidatie. Veel van hen komen niet uit uit voor hun transgender-zijn uit angst voor geweld en intimidatie. Dit blijkt uit een nieuwe studie van het Grondrechtenbureau van de EU (Fundamental Rights Agency of FRA). De studie is gebaseerd op een enquête uit 2012 waaraan 6.771 transgenders hebben deelgenomen. In het jaar voorafgaand aan de enquête ondervond meer dan de helft van alle ondervraagde transgender mensen discriminatie of intimidatie vanwege hun transgender-zijn. Hoe openlijker mensen voor hun transgender-zijn uitkomen hoe groter de kans dat zij discriminatie hebben ervaren. In datzelfde jaar werd 15 procent van de transgender mensen slachtoffer van geweld of werd bedreigd met geweld.

Download rapport "Being trans in the European Union" [pdf]Art.1 blijft 'National Focal Point' mensenrechten

Samenwerking Art.1 en FRA wordt voortgezet

24.10.2014 - Art.1 en het Grondrechtenbureau van de EU (Fundamental Rights Agency of FRA) blijven de komende vier jaar samenwerken. Het FRA verzamelt informatie en doet onderzoek naar mensenrechten in de Europese Unie. Art.1 werkt al jaren samen met het FRA, door actuele gegevens aan te leveren over de ontwikkelingen rond mensenrechten in Nederland. Binnen het onderzoeksnetwerk FRANET is Art.1 het ‘National Focal Point’ voor het FRA in Nederland. Dat betekent dat Art.1, samen met een groep van experts en onderzoekers, in opdracht van FRA onderzoek in Nederland uitvoert. Onlangs heeft Art.1 een aanbestedingsprocedure gewonnen om deze activiteiten ook de komende vier jaar uit te voeren. Onderwerpen die bij FRA-projecten aan de orde komen zijn onder meer het vreemdelingenbeleid, discriminatie en racisme, kinderrechten, slachtofferrechten en gegevensbescherming.

Lees meer over FRANET

Kijk naar de FRA jaarrapporten over NederlandVoogdij voor alleenstaande kinderen

Nieuw handboek voor voogdijinstellingen

29.07.2014 - Het EU Bureau voor de Grondrechten (FRA) heeft een handboek voor beleidsmakers en professionals gepubliceerd die zich met de voogdij voor alleenstaande kinderen bezighouden. Bijzondere focus ligt op de situatie van alleenstaanden minderjarige asielzoekers, en vooral op kinderslachtoffers van mensenhandel. Het handboek bevat informatie, achtergronden en advies over hoe een goed functionerend systeem van voogdij kan worden opgezet, met veel voorbeelden van systemen en praktijken uit heel Europa. Art.1 heeft, als National Focal Point van FRA, achtergrondinformatie voor het handboek verzameld.

Guardianship for children deprived of parental care [Website FRA]

Download "Guardianship systems for child victims of trafficking : The Netherlands" [pdf]Project Regionale rapportage discriminatie

Nieuwe rapportage voor de Antidiscriminatievoorzieningen

08.07.2014 - Art.1 heeft in samenwerking met RADAR een format ontwikkeld waarmee de regionale Antidiscriminatievoorzieningen (ADV's) op een nieuwe manier kunnen rapporteren over discriminatiegegevens.
De ontwikkeling van de nieuwe rapportage is een eerste stap in de realisatie van een uniforme regionale rapportage over discriminatiegegevens uit meerdere bronnen. De nieuwe rapportage gaat namelijk niet alleen over discriminatiemeldingen bij de antidiscriminatievoorziening, maar ook over meldingen bij de politie en oordelen van het College voor de Rechten van de Mens. Voor de ADV's is een schrijfwijzer ontwikkeld, die uitleg geeft over de nieuwe rapportage. Voorts is een overzicht samengesteld van onderzoeksmethoden die ADV's kunnen inzetten om onderzoek te doen naar discriminatie.

Download "Naar een nieuwe regionale rapportage van discriminatiegegevens" [pdf]

Download "Schrijfwijzer voor de regionale rapportage van discriminatiegegevens" [pdf]

Download "Onderzoek naar discriminatie door antidiscriminatievoorzieningen Een overzicht van methoden" [pdf]Rapport over geweld tegen LHBT's in de woonomgeving

Expertmeeting over een veilige woonomgeving voor LHBT's

18.06.2014 - Op 17 juni 2014 vond op het stadhuis in Rotterdam de landelijke expertmeeting "Veilige woonomgeving voor lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders" plaats. Rob Witte, onderzoeker van Lokaal Centraal, presenteerde het onderzoek "Gestreden als Don Quichot tegen windmolens" dat handelt over geweld tegen burgers vanwege hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit in de directe woonomgeving. Dit onderzoek levert inzichten hoe gemeentes en de ketenpartners het best kunnen handelen bij dit soort incidenten. De presentatie werd gevolgd door rondetafelgesprekken over good practices van ketenaanpak en vroegsignalering van geweld tegen lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders (LHBT's) in de woomomgeving.

Download "Gestreden als Don Quichot tegen windmolens" [pdf]

Meer informatieJaarrapport over 2013 gepubliceerd

Stand van zaken inzake mensenrechten in de Europese Unie

12.06.2014 - Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) heeft het Jaarverslag over 2013 gepubliceerd. Dit rapport geeft een overzicht van ontwikkelingen ten aanzien van grondrechten in de 28 lidstaten van de EU. Er wordt een overzicht gegeven van de belangrijke ontwikkelingen, veelbelovende praktijken en uitdagingen op aantal gebieden waaronder gelijke behandeling en non-discriminatie; racisme en discriminatie op grond van etnische afkomst; toegang tot efficiënte en onafhankelijke rechtspraak; en de rechten van slachtoffers, bescherming van privacy en gegevens en de rechten en bescherming van het kind. Als National Focal Point van de FRA in Nederland heeft Art.1 een bijdrage geleverd aan dit rapport die hieronder is te downloaden.

Download het jaarverslag "Fundamental rights: challenges and achievements in 2013" [pdf]

Download de bijdrage van Art.1 "Annual Report The Netherlands 2013"[pdf]Reactie Art.1

Actieplan Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie naar de Tweede Kamer

20.05.2014 - Op 17 mei 2014 heeft het kabinet in reactie op het SER-advies over arbeidsmarktdiscriminatie een 'actieplan arbeidsmarktdiscriminatie' naar de Tweede Kamer gestuurd. In het actieplan gaat het kabinet in op de aanbevelingen van de SER. Op een aantal punten, zoals de 'naming & shaming' van discriminerende bedrijven, gaat het kabinet zelfs verder dan de SER. Art.1 is zeer te spreken over de voortvarende manier waarop het kabinet, en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het bijzonder, arbeidsmarktdiscriminatie aan willen pakken.

Lees verder : Volledige reactie Art.1

Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie [pdf]

Rapport over de periode 2011-2013

Meldingen over discriminatie bij de Nationale Ombudsman

11.04.2014 - In 2013 registreerde de Nationale Ombudsman 56 meldingen over discriminatie; in 2012 waren dat er 50 en in 2011 ook. De meeste meldingen gaan over onheuse bejegening of over het vermoeden dat melders vanwege discriminatie iets niet hebben gekregen waar zij om vroegen. Opvallend is dat veel meldingen over het ministerie van Veiligheid en Justitie en de daaronder vallende organisaties zoals de Nationale Politie, Koninklijke Marechaussee en het Openbaar Ministerie gaan. In een beperkt aantal gevallen is er daadwerkelijk een klacht gegrond verklaard op grond van discriminatie. In de meeste rapporten speelt discriminatie een rol op de achtergrond.

Download "De Nationale ombudsman in relatie tot klachten over discriminatie"[pdf]Jaarverslag College voor de Rechten van de Mens

Flinke stijging aantal vragen over discriminatie

08.04.2014 - Over 2013 beantwoordde het College voor de Rechten van de Mens 2581 vragen, ontving het 498 verzoeken om een oordeel en deed het 183 uitspraken over gelijke behandeling. Vergeleken met 2012 steeg het aantal vragen over discriminatie met maar liefst 75 procent. Het aantal uitspraken over discriminatie daalde van 212 naar 183. In 62 procent van de uitspraken was er sprake was van verboden onderscheid. In 77 procent van de gevallen nam de discriminerende partij maatregelen om de discriminatie ongedaan te maken of in de toekomst te voorkomen. Laurien Koster, voorzitter van het College pleit voor een actieve overheid bij de strijd tegen discriminatie: "Het is de overheid die de hoofdrol speelt als het gaat om de naleving van mensenrechten. De overheid moet actief optreden tegen discriminatie zodat iedereen in Nederland gelijke rechten heeft. Maar de rol van politici, werkgevers, ondernemers en scholen is hierin minstens zo belangrijk."

Jaarverslag College voor de Rechten van de Mens [pdf]Rapportages ENAR verschenen

Discriminatie op de arbeidsmarkt verergerd

28.03.2014 - Geen gelijke kansen voor etnische en religieuze minderheden op de arbeidsmarkten in Europa. Dat is de conclusie van de schaduwrapportages van het Europees Netwerk Tegen Racisme (ENAR) over het jaar 2013. De economische crisis heeft de discriminatie verergerd en ertoe geleid dat etnische minderheden een nog grotere achterstand hebben op de arbeidsmarkt. Voor elke lidstaat van de Europese Unie heeft ENAR een rapportage over racisme op de arbeidsmarkt opgesteld. Deze nationale rapportages zijn aangevuld met een overkoepelend rapport over heel de Europese Unie.

Overkoepelend rapport "Racism and related discriminatory practices in employment in Europe" [pdf]

Rapportage over Nederland "Racism and related discriminatory practices in employment in the Netherlands" [pdf]Minister Asscher lanceert app

Nieuwe app maakt melden discriminatie makkelijker

18.03.2014 - Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Rotterdamse wethouder Korrie Louwes hebben op 18 maart 2014 een landelijke app gelanceerd die het melden van discriminatie nog makkelijker maakt. Met behulp van deze app die je download op een smart phone, kan je een melding doen van discriminatie of een klacht indienen over discriminatie. De app is met financiële steun van de gemeente Rotterdam ontwikkeld door RADAR, het kenniscentrum gelijke behandeling en antidiscriminatie. De app is zo opgezet dat meldingen vanuit het hele land automatisch terecht komen bij het antidiscriminatiebureau in de woonregio van de melder. Dat neemt dan contact op met de melder om de mogelijkheden voor actie te bezien.

Download App

Grafische presentatie van de App [pdf]Nederland scoort opvallend slecht

Europees onderzoek naar geweld tegen vrouwen

05.03.2014 - Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) heeft op 5 maart een rapport gepresenteerd met de resultaten van een enquête naar geweld tegen vrouwen, waaruit de omvang blijkt van het geweld waaraan vrouwen thuis, op het werk, op straat en online blootstaan. Het rapport toont niet alleen de wijdverspreide omvang van geweld tegen volwassen vrouwen aan, maar bevat ook bijzonderheden over voorvallen van lichamelijk en seksueel geweld die vrouwen in hun jeugd hebben meegemaakt. Aan de enquête namen 42.000 vrouwen deel tussen 18 en 74 jaar, in alle 28 EU-lidstaten. Nederland en de Scandinavische landen scoren bijzonder slecht. Zo zegt 45 procent van de Nederlandse vrouwen dat zij sinds haar vijftiende eenmalig of meerdere malen slachtoffer is geweest van fysiek of seksueel geweld. Het Europees gemiddelde ligt op 33 procent.

Compleet rapport " Violence against women" [pdf]

Factsheet "Geweld tegen vrouwen" [pdf]Dirk Dekker volgt Joke Ellenkamp op

Nieuwe bestuursvoorzitter Art.1 en RADAR

18.02.2014 - Begin dit jaar is Dirk Dekker aangetreden als nieuwe voorzitter van Art.1 en RADAR. Hij neemt het stokje over van Joke Ellenkamp die 8 jaar lang leiding gaf aan het bestuur van RADAR, het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie. Sinds 1 juli 2012 combineerde zij dat met het voorzitterschap van Art.1, het landelijk kenniscentrum discriminatie, dat sindsdien een gemeenschappelijk bestuur heeft met RADAR. Dirk Dekker is bestuurslid van RADAR en Art.1 sinds de invoering van de bestuurlijke unie tussen de twee organisaties. Daarvoor maakte hij deel uit van het Art.1 bestuur.

Overzicht bestuur Art.1 en RADAROordeel Commissie Meijers

Initiatiefwetsvoorstel Bosman maakt onderscheid naar ras

07.02.2014 - De commissie Meijers oordeelt dat het initiatief wetsvoorstel van André Bosman (VVD) inzake de regulering van verblijf van Nederlanders uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten in strijd is met vijf internationaleverdragen en twee Europese richtlijnen, omdat het een tweedeling tussen Nederlanders op basis van afkomst en geboorte creëert. Naar internationaal recht is een onderscheid naar afkomst en/of geboorte een onderscheid naar ras. Naar vaste Europese jurisprudentie moet hier een rechtvaardiging voor bestaan die aan zeer hoge eisen voldoet. Hier is naar het oordeel van de commissie Meijers niet van gebleken. Voorts vreest de commissie Meijers dat dit voorstel een precedent schept om ook voor andere Nederlanders uit andere migrantengroepen een classificatie van staatsburgerschap in te voeren.
Het voorstel wordt op 3 maart 2014 plenair behandeld in de Tweede Kamer.

Notitie over het wetsvoorstel Bosman tot regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in NederlandNieuw onderzoek Europese Unie naar gegevensbescherming

Burgers hebben bescherming nodig tegen inbreuken op privacy

29.01.2014 - Burgers moeten meer bewust worden gemaakt van de manieren om schendingen van hun privacy te melden, juristen moeten beter opgeleid worden over gegevensbescherming, autoriteiten zoals het College Bescherming Persoonsgegevens moeten meer middelen krijgen om inbreuken op de privacy te verhelpen en maatschappelijke organisaties moeten in staat worden gesteld slachtoffers te ondersteunen. Dat zijn de aanbevelingen die voortkomen uit een nieuw onderzoek van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) waaraan Art.1 een bijgedrage heeft geleverd. In Nederland hebben in totaal 57 mensen deelgenomen aan interviews en groepsgesprekken, waaronder slachtoffers van privacyschendingen, rechters en advocaten. FRA heeft op basis van de resultaten van het onderzoek een handboek over het juridische kader ten aanzien van gegevensbescherming in Europa samengesteld.

Persbericht FRA (Nederlandstalig) [pdf]

Rapport "Access to data protection remedies" [pdf]

Handboek "Handbook on European data protection law" [pdf]

Onderzoek Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Een kwart van de inwoners van Nederland ervaart discriminatie

24.01.2014 - Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) constateert dat een op de vier Nederlanders in het afgelopen jaar discriminatie heeft ervaren. Het gaat daarbij vooral om discriminatie op grond van leeftijd, etnische herkomst, sekse en huidskleur. Dit blijkt uit het onderzoek "Ervaren discriminatie in Nederland" dat het SCP op 24 januari 2014 heeft gepubliceerd. Voor dit onderzoek hebben 12.552 mensen een vragenlijst ingevuld waarin zij werden gevraagd naar hun eigen ervaringen ten aanzien van discriminatie.

Verder lezen

Onderzoek "Ervaren discriminatie in Nederland" [pdf]Wegens verdiensten op sociaal-cultureel gebied

Voorzitter Art.1 onderscheiden met Paul Nijgh Penning

20.11.2013 - Joke Ellenkamp, voorzitter van Art.1, is maandag 18 november jl. onderscheiden met de Paul Nijgh Penning. Deze onderscheiding wordt verleend aan Rotterdammers die zich in hun werkzaamheden hebben onderscheiden op sociaal-cultureel gebied. Joke Ellenkamp ontving de Paul Nijgh penning uit handen van wethouder en loco-burgemeester van Rotterdam Antoinette Laan. Tijdens de uitreikingsceremonie werd gememoreerd dat Joke Ellenkamp in aanvulling op haar werk als directeur van Pameijer, actief is in tal van andere bestuurlijke functies waaronder RADAR, het Rotterdams Centrum voor Theater, het fonds Bijzondere Noden en Stichting Volkskracht.Stand van zaken discriminatiebestrijding in Nederland

Nieuw rapport ECRI over Nederland

15.10.2013 - In een op 15 oktober jl. verschenen rapport beschrijft de Europese commissie tegen racisme en intolerantie (ECRI) de situatie rond discriminatie in Nederland. ECRI constateert dat Nederland een aantal stappen voorwaarts heeft gezet bij het bestrijden van discriminatie, maar vindt wel dat racisme onderschat wordt in Nederland. ECRI is met name bezorgd over kwesties, zoals de beëindiging van de financiering van diverse antidiscriminatievoorzieningen, veranderende houdingen ten aanzien van integratie en inburgering, discriminatie op de arbeidsmarkt, en racistische spreekkoren in het voetbal. De ECRI doet een aantal aanbevelingen aan de Nederlandse autoriteiten. In het rapport wordt de rol van Art.1 als kennisinstitiiut tegen discriminatie uitvoerig belicht.

Website ECRI

Rapport ECRI over Nederland [pdf]In het kader van een Europees onderzoek

Rapport over Roma, Sinti en woonwagenbewoners in Nederland

26.06.2013 - Als National Focal Point van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)
heeft Art.1 in 2012 onderzoek verricht naar de situatie van Roma, Sinti en woonwagenbewoners in Nederland. Hierbij zijn de beschikbare gegevens en literatuur van de laatste jaren samengevat in een rapport. Het rapport bevat hoofdstukken over de verschillende terreinen onderwijs, werk, huisvesting, armoede, gezondheid en burgerschap. De resultaten van dit onderzoek worden als achtergrondinformatie gebruikt voor het Roma Programma van het FRA. Tevens ondersteunt Art.1 het FRA bij de uitvoering van een enquête onder organisaties en instellingen die zich richten op Roma, Sinti en woonwagenbewoners in Nederland.

Download het rapport [pdf]

Ga naar de website van het Roma Programma van het FRAVoorbeeldaanpak gelanceerd

Aanpak van discriminatie in de woonomgeving

20.06.2013 - Op 20 juni 2013 is de voorbeeldaanpak “Discriminatie in de woonomgeving” gepresenteerd. Deze voorbeeldaanpak is door het Landelijk Platform Woonoverlast in samenwerking met onder meer Art.1 en de antidiscriminatiebureaus ontwikkeld. Pesterijen, treiteren, discriminerende opmerkingen, vernielingen en andere vormen van gedrag. Je kunt je er niet aan onttrekken, je voelt je in de kou staan en ten einde raad ga je maar verhuizen. De impact op iemands persoonlijke leven is enorm. Om deze situaties in de kiem te smoren en een adequate oplossing te bieden hebben de professionals in de aanpak van woonoverlast en discriminatie de handen ineen geslagen en deze voorbeeldaanpak gemaakt.

Download Voorbeeldaanpak Discriminatie in de woonomgeving [pdf]In het kader van het Europese netwerk FRANET

Jaarrapport 2012 over stand van zaken mensenrechten in Nederland gepubliceerd

19.06.2013 - Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) heeft op 19 juni het Jaarverslag over 2012 gepresenteerd. Dit rapport geeft een overzicht van ontwikkelingen ten aanzien van grondrechten in de lidstaten van de EU. Bijzondere aandacht gaat dit jaar uit naar de bevordering van grondrechten, zoals gelijke behandeling, in tijden van crisis. Als National Focal Point van de FRA schreef Art.1 de Nederlandse bijdrage voor dit rapport. Onderwerpen die de revue passeren zijn asiel en immigratie, grensbewaking, gegevensbescherming, kinderrechten, slachtofferhulp, en ook gelijke behandeling en non-discriminatie.

Download Annual Report The Netherlands 2012 [pdf]

Websitepagina FRA met jaarverslagGrootschalig onderzoek van de Europese Unie

Veel LHBT-personen leven in angst of voelen zich gediscrimineerd

17.05.2013 - Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) heeft op 17 mei 2013 een onderzoek gepresenteerd naar ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) personen met discriminatie en haatmisdrijven. De discriminatie van LHBT-personen blijkt in de Europese Unie wijd verbreid. 47 procent van alle respondenten gaf aan dat zij zich in het jaar voorafgaand aan de enquête persoonlijk gediscrimineerd of geïntimideerd heeft gevoeld. Nederland, België en de Scandinavische landen zijn het meest homovriendelijk. In Oost-Europa overheerst intolerantie. Gevoelens van onveiligheid op school zijn in alle landen hoog (83 tot 97 procent). Nederland springt er niet gunstig uit. Als vervolg op deze enquête doet Art.1 in opdracht van de FRA in 2013 onderzoek naar hoe binnen de overheid, de politie, het onderwijs en de gezondheidszorg in Nederland wordt omgegaan met de rechten van LHBT-personen.

Het rapport (Engelstalig)

Factsheet (Nederlandstalig)Meer dan 5400 oordelen

Jurisprudentiedatebase Art.1 voorzien van een zoekboom

15.05.2013 - De jurisprudentiedatabase van Art.1 is voorzien van een zoekboom. De jurisprudentiedatabase bevat meer dan 5.400 oordelen op het gebied van discriminatie en gelijke behandeling. De zoekboom maakt inzichtelijk wat in de database staat en vergemakkelijkt het zoeken in de database. De zoekboom geeft toegang tot overzichten van oordelen per discriminatiegrond, maatschappelijk terrein, thema of rechtsprekende instelling. Zo kan de gebruiker gemakkelijk in één klik alle oordelen op het gebied van arbeid vinden of alle oordelen die te maken hebben met leeftijdsdiscriminatie.

Ga naar de jurisprudentiedatabaseOnafhankelijke media, onder en boven de grond

Ad van Liempt verzorgt Anton de Komlezing 2013

20.06.2013 - Op woensdag 19 juni 2013 heeft Ad van Liempt de Anton de Komlezing 2013 gehouden. Van Liempt sprak, mede naar aanleiding van het 70-jarig jubileum van Trouw, over “Onafhankelijke media, onder en boven de grond". Van Liempt kreeg vooral bekendheid als eindredacteur van Andere Tijden en als chef geschiedenis van de NPS. Hij publiceerde diverse boeken, onder andere over de Indonesische kwestie en over Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Monique Samuel ging als coreferent in op de rol van (sociale) media tijdens revoluties en oorlogssituaties nu. Samuel is een Egyptisch-Nederlandse politicoloog. De Anton de Komlezing heeft tot doel aandacht te vragen voor de strijd tegen intolerantie en discriminatie in heden en verleden. Anton de Kom (1898–1945) kwam als schrijver op voor zijn Surinaamse landgenoten tijdens de koloniale onderdrukking en was verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog.

Download tekst lezingMeer dan 37.000 titels

Catalogus mediatheek Art.1 blijft actueel

15.03.2013 - In 2013 zijn al meer dan 600 nieuwe titelbeschrijvingen toegevoegd aan de mediatheekcatalogus van Art.1. Daardoor komt het totale aantal titelbeschrijvingen te staan op meer dan 37.000. De fysieke mediatheek van Art.1 is in 2012 opgeheven. De mediatheekcatalogus op de website blijft echter online beschikbaar en wordt permanent aangevuld met nieuwe titels. Elke titelbeschrijving in de database is voorzien van een link naar het document zelf, indien dat online beschikbaar is. Waar dat niet mogelijk is, wordt verwezen naar een website met meer informatie over het betreffende document. Zo kunnen mensen die op zoek zijn naar informatie over discriminatie en aanverwante zaken gebruik blijven maken van deze voorziening : één catalogus waar alle documenten over discriminatie en discriminatiebestrijding in Nederland te vinden zijn.

Catalogus mediatheek Art.1In het kader van EU-programma PROGRESS

Databank Praktijkvoorbeelden Antidiscriminatie online

20.11.2012 - Art.1 heeft een databank ontwikkeld met daarin diverse praktijkvoorbeelden op het gebied van antidiscriminatie en gelijke behandeling.

Er zijn de afgelopen decennia vele beleidsmaatregelen en projecten ontwikkeld om discriminatie te voorkomen en/of te bestrijden. De Databank Praktijkvoorbeelden Antidiscriminatie geeft hiervan een overzicht en biedt informatie over verschillende inspirerende Nederlandse praktijkvoorbeelden. Gebruikers kunnen via de databank onder andere snel inzicht verkrijgen in de gehanteerde methodieken, resultaten, succesfactoren en valkuilen van projecten. De databank is in samenwerking met professionals in het antidiscriminatiewerkveld ontwikkeld en is mede mogelijk gemaakt met financiering van het EU-programma PROGRESS.

Bezoek direct de Databank Praktijkvoorbeelden AntidiscriminatieIn het kader van EU-programma PROGRESS

Rapport naar onderzoeksmethodes en beschikbare bronnen over discriminatie verschenen

29.10.2012 - Het derde rapport van het onderzoeksproject 'Effectively monitoring discrimination' is verschenen.

Met financiering van het EU-programma PROGRESS, heeft Art.1 in 2011 onderzoek verricht naar de manieren waarop discriminatieklachten in Nederland worden geregistreerd. Dit derde rapport geeft een overzicht van de beschikbare methodes en informatiebronnen om de discriminatieproblematiek in Nederland in kaart te brengen. Het overzicht is bedoeld voor professionals die zich in het veld bezighouden met antidiscriminatie (beleids-)initiatieven en die in het kader van hun werk op zoek zijn naar informatie en onderzoeksgegevens. Door datacollectiemethodes kort toe te lichten, verheldert het rapport de waarde en betekenis van onderzoeksgegevens.

Meer informatie

Download rapport 'Gegevens en informatie over discriminatie : Onderzoeksmethodes en beschikbare bronnen in Nederland'Vakbondsverleden Surinaams verzetsman inspireert ook nu nog

Elvira Sweet verzorgt jubileumeditie Anton de Komlezing 2012

25.10.2012 - Op woensdag 24 oktober heeft in het Verzetsmuseum Amsterdam Elvira Sweet, de Anton de Komlezing 2012 gehouden. Zij is gedeputeerde Cultuur, Bestuur en Zorg van de Provincie Noord-Holland. Zij sprak onder meer over hoe Anton de Kom zich verzette tegen de koloniale verhoudingen in Suriname. Zij plaatste dit verzet in het kader van een algemene strijd tegen onrechtvaardigheid. Ook ging zij in op de betekenis het vakbondsverleden van De Kom voor de huidige positie van werknemers op de arbeidsmarkt. Jörgen Raymann ging in gesprek met de zaal om zicht te krijgen op de betekenis van Anton de Kom anno 2012. De Anton de Komlezing heeft tot doel aandacht te vragen voor de strijd tegen intolerantie en discriminatie in heden en verleden. Anton de Kom (1898–1945) kwam als schrijver op voor zijn Surinaamse landgenoten tijdens de koloniale onderdrukking en was verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog. De lezing van Elvira Sweet kan hieronder gedownload worden.

Meer informatie

Tekst Anton de Kom Lezing 2012 [pdf]Prijzen uitgereikt op Diversity Day NL

Jongste deelnemer winnaar op Diversity Day NL

27.08.2012 - Grote verrassing van de talentenwedstrijd op Diversity Day NL was de winnaar van de finale Rap. Niet de winnaars van de Publieksprijs, Zeven Zegels, maar de jongste deelnemer, Achi-Boy van de rapformatie Forza uit Utrecht, won op 25 augustus de cheque van 1000 euro voor talentontwikkeling. Ondanks een paar stevige buien was de belangstelling voor de eerste Diversity Day NL groot.
Daarnaast er drie andere winnaars op het Remix podium. In de Finale Music & Voice, bands won Straight from the fridge. Elion Mangoendinomo was de winnaar bij Performance & Poetry, en Mikky Zomerdijk bij Music & Voice, Singer-Songwriters.

Jongste deelnemer winnaar op Diversity Day NL - PersberichtTalentenwedstijd en scala aan activiteiten voor jongeren

Eerste Diversity Day NL tijdens Uitmarkt

15.08.2012 - Tijdens de Uitmarkt in Amsterdam op 25 en 26 augustus as. vindt de eerste Nederlandse Diversity Day plaats. Diversity Day is een culturele dag voor diversiteit en tegen discriminatie. Diversity Day NL bestaat uit een landelijke talentenwedstrijd voor jongeren en een gevarieerd programma. Locatie is het Museumplein waar naast het podium twee Diversity Day NL-tenten staan. In de tenten bieden wordt twee dagen lang een scala aan culturele activiteiten rond diversiteit en gelijke behandeling geboden. Zo vertellen op 25 augustus televisiemakers van de NTR over hun inspiratie en drijfveren.

Eerste Diversity Day NL tijdens Uitmarkt - Persbericht

NTR werkt mee aan Diversity Day NL - Persbericht

Website Diversity Day NLIn het kader van het Europese netwerk FRANET

Jaarrapport 2011 over stand van zaken mensenrechten in Nederland gepubliceerd

05.07.2012 - Art.1 is het 'National Focal Point' van het Bureau Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA). In het kader daarvan heeft Art.1 de mensenrechtensituatie in Nederland op negen thema's in kaart gebracht voor het jaar 2011. Enkele thema's zijn discriminatiebestrijding, dataprotectie, kinderrechten, asielbeleid en slachtofferondersteuning. Gegevens uit dit rapport over Nederland zijn door het FRA gebruikt in zijn eigen EU-jaarrapport over 2011. Hieronder kunt u het hele rapport over Nederland downloaden en het FRA Annual Report 2011.

Download Annual Report The Netherlands 2011

Download Annual Report FRA European UnionIn het kader van EU-programma PROGRESS

Handreiking voor registratie en verwerking van discriminatieklachten verschenen

25.06.2012 - Het tweede rapport van het onderzoeksproject 'Effectively monitoring discrimination' is verschenen.

Met financiering van het EU-programma PROGRESS, heeft Art.1 in 2011 onderzoek verricht naar de manieren waarop discriminatieklachten in Nederland worden geregistreerd. Dit tweede rapport behelst een handreiking die richtlijnen biedt aan klachtinstanties voor de registratie van discriminatieklachten. De Nederlandse situatie dient daarbij als voorbeeld. De handreiking geeft aan welke kenmerken en aspecten van een discriminatieklacht relevant en interessant kunnen zijn om te registreren. Daarnaast wordt gewezen op een aantal punten die spelen bij de verzameling, registratie, verwerking en rapportage van discriminatieklachten.

Meer informatie

Download 'Handreiking voor de verzameling, registratie, verwerking en rapportage van discriminatieklachten'

Download 'Set of guidelines for the collection, registration, processing and reporting of discrimination complaints, as applied to the Dutch situation'Gay Straight Alliance

Natuurlijk samen

15.06.2012 - Met één muisklik gaven burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht en directeur Emancipatie van het ministerie van OCW, mevrouw Carlien Scheele, 15 juni jl., het startsein voor de activiteiten van de Gay-Straight Alliantie (GSA) Natuurlijk Samen. Hierin werken de initiatiefnemers, Art.1, RADAR, Movisie, het Landelijk
Samenwerkingsverband Aandachtswijken, ANBO, COC en Politie in roze en blauw, samen met zo’n 30 maatschappelijke organisaties. Deze GSA is ontstaan vanuit het idee dat iedereen, of die persoon nu homo, hetero of iets anders is, het recht heeft op veiligheid in zijn of haar wijk.

Meer informatie

Website Natuurlijk SamenSamenwerkingsovereenkomst ondertekend

Art.1 en RADAR gaan samen

13.06.2012 - Art.1 en RADAR, antidiscriminatiebureau werkzaam in Zuid-Holland en Noord-Brabant, hebben op 11 juni jl. een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De organisaties gaan intensiever samenwerken en activiteiten vaker gemeenschappelijk uitvoeren. Als eerste stap in dit proces is gekozen voor gemeenschappelijke huisvesting in het RADAR-kantoor in het centrum van Rotterdam. Daarom werken nu medewerkers van Art.1 hun werkzaamheden uit vanaf deze locatie.

Meer informatieIn het kader van EU-programma PROGRESS

Onderzoek naar registratie discriminatieklachten verschenen

13.04.2012 - Het eerste rapport van het onderzoeksproject 'Effectively monitoring discrimination' is verschenen.

Met financiering van het EU-programma PROGRESS, heeft Art.1 in 2011 onderzoek verricht naar de manieren waarop discriminatieklachten in Nederland worden geregistreerd. Dit eerste rapport beschrijft welke gegevens de politie, het Openbaar Ministerie, de Commissie Gelijke Behandeling, de antidiscriminatiebureaus en het Meldpunt Discriminatie Internet registreren en hoe ze daarbij te werk gaan. Daarnaast hebben onderzoekers van de Universiteit Bamberg de registratiemethoden van een aantal Duitse organisaties die discriminatieklachten ontvangen onder de loep genomen.

Meer informatie

Download rapport 'Registration of complaints about Discrimination in the Netherlands and Germany'Wethouder Van Es start Diversity Day NL

21.03.2012 - Op 21 maart, de internationale anti-discriminatiedag van de Verenigde Naties, laten de Amsterdamse wethouder Andrée van Es en een groep jonge ambtenaren samen zien wat diversiteit voor hen betekent. Hiermee geven zij het startschot van Diversity Day NL, een landelijke wedstrijd met een finale tijdens de Uitmarkt in Amsterdam. Jongeren kunnen laten zien wat diversiteit voor hen betekent met een act in vijf categorieën: dans; music&voice; rap&poetry; foto, film&animatie of theater&performance.

Het internationale evenement Diversity Day wordt al jaarlijks georganiseerd in wereldsteden als Wenen, Barcelona en Berlijn. In 2012 vindt Diversity Day voor het eerst in Nederland plaats, met regionale voorrondes en een finale tijdens de Amsterdamse Uitmarkt.

Persbericht MOVISIEMediatheek Art.1 verdwijnt, online database blijft bestaan

12.03.2012 - De fysieke mediatheek van Art.1 is per 12 maart 2012 opgeheven en zo ook de mogelijkheid materialen te lenen. De mediatheekdatabase op de website van Art.1 blijft online beschikbaar en zal aangevuld blijven worden met nieuwe titels. Daarmee blijft voorlopig het digitale deel van de collectie van Art.1 behouden en bruikbaar voor het publiek.

Meer informatie

Online database mediatheekParooljournaliste Lotte Boot schrijft beste artikel over diversiteit

Europese Commissie bekroont artikel 'Lang leve de zwarte crèche'

20.01.2012 - Freelance Journalist Lotte Boot heeft de derde editie van de Nederlandse Journalist Award voor de Europese campagne For Diversity, Against Discrimination (FDAD) gewonnen. Boot schreef in de periode oktober 2010 – november 2011 in Het Parool het winnende artikel over diversiteit dat gaat over de goede ervaringen van Amsterdamse ouders met een zogenaamde 'zwarte' crèche. Alle nationale winnaars dingen mee naar de Europese Journalist Award die in maart 2012 wordt uitgereikt. Namens Art.1 nam Leyla Hamidi deel aan de jury voor de Nederlandse prijs.

Meer informatie over de derde editie van de Nederlandse Journalist Award

Meer informatie over de campagne For Diversity, Stop DiscriminationOnderzoek Rijksuniversiteit Groningen

Voelt u zich wel eens benadeeld of buitengesloten?

30.11.2011 - Heeft u zich weleens benadeeld of buitengesloten gevoeld? Bijvoorbeeld omdat u hoort tot een etnische minderheid, vrouw bent of gehandicapt? Doe dan mee aan een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen dat nagaat hoe mensen zich voelen en reageren als ze benadeeld of buitengesloten worden. Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten. Wie meedoet kan een iPod of Amazon-bon (ter waarde van € 50) winnen.

Meedoen? Klik hierArt.1 is 'National Focal Point' mensenrechten

22.08.2011 - Art.1, kenniscentrum discriminatie Nederland, is door het EU-agentschap voor fundamentele rechten (FRA) gekozen als 'National Focal Point'. Dit betekent dat Art.1 de komende vier jaar het agentschap informatie zal aanleveren over actuele ontwikkelingen op het gebied van mensenrechten in Nederland. Binnenkort verschijnt op deze website meer informatie over de opdracht. FRA adviseert de instellingen en lidstaten van de EU over het verbeteren van de mensenrechtensituatie.

Website FRAVideo's en foto's Anton de Kom-lezing online

19.07.2011 - Tijdens de Anton de Kom-lezing op 30 juni sprak CDA-prominent en oud-minister Ab Klink over hoe migranten zich kunnen vereenzelvigen met de Nederlandse rechtsstaat. In zijn coreferentie betoogde hoogleraar Jean Tillie dat religieuze en etnische gemeenschappen zelfs onmisbaar zijn voor de democratie. De video's en foto's zijn nu te bekijken via onderstaande links. Jaarlijks organiseren Art.1 en het Verzetsmuseum Amsterdam de lezing voor meer aandacht en discussie over de bestrijding van discriminatie en intolerantie.

Bekijk de video's en foto's

Ga direct naar het YouTube-kanaal van Art.1

Meer informatie over de Anton de Kom-lezingPolitie registreert ruim 2.500 incidenten

11.07.2011 - De politie registreerde in 2010 2.538 incidenten van discriminatie. Veel aangiften betroffen discriminatie op grond van herkomst (30,5 procent), seksuele voorkeur (26 procent) en op 'overige gronden', waaronder bekladdingen met hakenkruizen (26,3 procent). Dat blijkt uit Poldis 2010, het overzicht van geregistreerde incidenten door de politie, dat minister Opstelten op 8 juli naar de Tweede Kamer stuurde. Het rapport stelt dat een landelijke afstemming over de registratie nog ontbreekt. De interpretatie van discriminatie en aandacht voor een goede registratie verschilt per politieregio. Het actieprogramma bestrijding van discriminatie, dat de minister tegelijk met Poldis uitbracht, belooft verbetering vanaf 2012.

Poldis 2010 [pdf]

Aangescherpt actieprogramma bestrijding van discriminatie [pdf]

Informatie over het Art.1-project 'Effectively monitoring discrimination' over verbetering van registratie door instanties'Mensenrechten kennen multiculturele voeding'

01.07.2011 - "Mensenrechten kennen van binnenuit een multiculturele voeding. Zij hebben immers de pretentie universele, door ieder ervaren, waarden tot uitdrukking te brengen." Dit zei oud-minister Ab Klink tijdens de Anton de Kom-lezing 2011, georganiseerd door Art.1 en Verzetsmuseum Amsterdam. Volgens Klink raken nieuwkomers daarom vanzelf verbonden met de Nederlandse rechtsstaat, mits zij gastvrij worden ontvangen. "Wie groepen mensen en bloc wegzet (...) draagt bij aan vervreemding." Klik op onderstaande links voor de integrale en ingekorte versie van de lezing. Binnenkort verschijnen op Art1.nl video's van de lezing.

Integrale tekst van de lezing

Ingekorte versie van de lezing in dagblad Trouw

Meer informatie over de Anton de Kom-lezing