Direct naar content
Artikel 1

Wet- en regelgeving

Nederland kent een omvangrijk aantal wetten en wetsartikelen die mensen tegen discriminatie beschermen. Hier wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wetten en wettelijke  bepalingen in Nederland die over discriminatie  gaan. Daarnaast zijn er nog internationale verdragen en verdragen en regelgeving van de Raad van Europa en de Europese Unie. Hierbij wordt verwezen naar de tekst van de wet of wetsbepaling zoals die staat op overheid.nl

Grondwet

In Artikel 1 van de Grondwet staat de algemene antidiscriminatiebepaling.

Strafrecht

Artikel 137c Wetboek van Strafrecht (groepsbelediging)

Artikel 137d Wetboek van Strafrecht (verspreiding van discriminatoire belediging of haat)   

Artikel 137e Wetboek van Strafrecht (verspreiding van discriminatoire belediging of haat)        

Artikel 137f Wetboek van Strafrecht (steun verlenen aan discriminatie)         

Artikel 137g Wetboek van Strafrecht (n de uitoefening van ambt, beroep of bedrijf)               

Artikel 137h Wetboek van Strafrecht (ontzetten uit ambt)                                                             

Civiel Recht

In de diverse wetten gelijke behandeling is het recht op gelijke behandeling tussen burgers onderling vastgelegd. Het College voor de Rechten van de Mens ziet toe op de gelijkebehandelingswetgeving en kan in individuele gevallen een niet-bindend oordeel vellen of iemand daadwerkelijk is gediscrimineerd op het werk, in het onderwijs of als consument. De reguliere civiele en administratieve rechter kan ook een oordeel vellen op grond van gelijkebehandelingswetgeving. Zijn oordeel is wel bindend.

Algemene wet gelijke behandeling (AWGB)

Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (WGB)

Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid (WGBL)

Wet onderscheid arbeidsduur (WOA)

Wet onderscheid bepaalde en onbepaalde tijd (WOBOT)