mail a friend

english flag  german flag  french flag  spanish flag

Dossiers / Voortgangsbrief discriminatie

Plannen kabinet om discriminatie te bestrijden

Voortgangsbrief discriminatie

17.02.2015

Dossier: Overheden en politieke ontwikkelingen

Op 11 februari 2015 heeft het kabinet de jaarlijkse voortgangsbrief discriminatie gestuurd naar de Tweede Kamer. In deze brief maakt het kabinet zijn plannen om discriminatie te voorkomen en te bestrijden bekend. Zo komt er onder meer een campagne, wordt de rapportage over discriminatiemeldingen verbeterd en worden maatregelen tegen discriminatie onder de loep genomen. De meeste maatregelen komen niet als een verrassing, maar waren al eerder genoemd.

In de brief schetsen de betrokken ministeries een beeld van de stand van zaken met betrekking tot discriminatie in Nederland: hoe vaak komt het voor, op welke gronden en op welke maatschappelijke terreinen? Voorts gaat de brief in op de maatregelen die in 2015 zullen worden genomen. Het kabinet zet daarbij in op het verhogen van de meldingsbereidheid van discriminatie, het verbeteren van de registratie van de discriminatiemeldingen, het verkrijgen van meer inzicht in de aanpak van discriminatie, en het inzetten op preventie en dialoog. De brief bouwt voort op het actieprogramma bestrijding discriminatie zoals dat in september 2010 is gestuurd naar de Tweede Kamer. Tegelijkertijd geeft deze voortgangsbrief aan dat dit uitgangsprogramma herijkt moet worden naar aanleiding van recente ontwikkelingen in Nederland en daarbuiten. De herijking moet plaatsvinden in het najaar van 2015.

Campagne
n het voorjaar van 2015 wordt begonnen met de voorbereiding van een meerjarige landelijke voorlichtingscampagne tegen discriminatie. Deze campagne staat al langer gepland. Het doel ervan is om mensen bewust te maken van discriminatie en hen te stimuleren melding te maken als zij slachtoffer of getuige zijn geweest van discriminatie.

In Nederland zijn er diverse instanties waar men melding kan maken van discriminatie: de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s), de politie, College voor de Rechten van de Mens en de civiele rechter. Om het wat makkelijker te maken komt er een handreiking die een overzicht geeft van de instellingen waar men discriminatie kan melden. De vraag is wel of dit handig is. De ADV’s zijn er juist om mensen die te maken hebben met discriminatie te wijzen op de verschillende mogelijkheden. Zij kunnen mensen direct ondersteunen maar hen ook helpen als zij naar de politie, College voor de Rechten van de Mens of de civiele rechter stappen met hun melding. In plaats van een handreiking
te ontwikkelen kunnen mensen ook gewoon doorverwezen worden naar een ADV.

Meldingen
Meldingen van discriminatie worden geregistreerd door de antidiscriminatievoorzieningen, de politie, en het College voor de Rechten van de Mens. Om de kwaliteit van de registratie en de rapportage van deze discriminatiemeldingen te verbeteren, heeft RADAR/Art.1 in 2014 een succesvolle pilot verricht waarin een vernieuwde en regionale wijze van rapporteren over discriminatie is ontwikkeld. In 2015 wordt voortgebouwd op deze pilot. Daarbij staat de vraag centraal of het mogelijk is deze wijze van registreren nationaal uit te voeren.

Discriminatie bestrijden
Het kabinet gaat in 2015 diverse projecten opzetten om meer inzicht te verkrijgen in de bestrijding van discriminatie. Wat werkt wel en wat werkt niet? Een van die projecten is de “Kenniskamer antidiscriminatie”. Dit project moet een overzicht opleveren van relevante inzichten en handelingsperspectieven om discriminatie tegen te gaan. Voorts wordt een onderzoek uitgevoerd naar het verloop van discriminatiezaken in de strafrechtketen.

Preventie
Bij de preventie van discriminatie wordt ingezet op de rol die het onderwijs heeft bij het tegengaan van discriminatie. Het tegengaan van discriminatie is onderdeel van de wettelijke taak voor het onderwijs om burgerschap te bevorderen. Ook zullen diverse lokale bijeenkomsten worden georganiseerd over de vraag wat leerlingen, scholen en docenten kunnen doen om meer onderling begrip te bevorderen en spanningen tegen te gaan.

Gerelateerde artikelen

 

 

> zoek

Discriminatie? Vind een meldpunt in uw buurt of BelGelijk 0900 - 2 354 354

 

Volg Art.1

Art.1 is onder meer verbonden aan: