mail a friend

english flag  german flag  french flag  spanish flag

Dossiers / Actieplan..

Reactie Art.1 op actieplan

Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie van kabinet

20.05.2014

Dossier: Arbeid

Op zaterdag 17 mei 2014 heeft het kabinet in reactie op het SER advies over arbeidsmarktdiscriminatie een 'actieplan arbeidsmarktdiscriminatie' naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze reactie wordt op 21 mei in de Kamer besproken. In het actieplan gaat het kabinet in op de aanbevelingen van de SER. Op een aantal punten, zoals de 'naming & shaming' van discriminerende bedrijven, gaat het kabinet zelfs verder dan de SER.

Art.1 is zeer te spreken over de voortvarende manier waarop het kabinet, en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het bijzonder, arbeidsmarktdiscriminatie aan willen pakken. Plannen voor verder samenwerking tussen de Inspectie SZW en het College voor de Rechten van de Mens, de inzet van de App Meld Discriminatie Nu en de voorlichtingscampagnes, zowel gericht op meldingsbereidheid als op bewustwording, staan genoemd in de brief. Uiteraard pleit Art.1 ook voor samenwerking tussen de Inspectie en de ADVs.

Het is goed dat de minister voorstander is van een (milde) vorm van ‘naming and shaming’. Het openbaar maken van de namen van bedrijven die zich schuldig maken aan discriminatie kan een afschrikwekkende werking hebben. De minister plaatst dit in de context van de bredere arbo-gerelateerde aanpak. Deze aanpak is alleen effectief als de Inspectie SZW haar rol in de bestrijding van discriminatie daadwerkelijk goed kan vervullen. Dat is dan ook de belangrijkste waarschuwing aan de minister van onze kant: een aanpak via de route van de Arbowet, waarbij verantwoordelijkheid in eerste instantie bij werkgevers en werknemers wordt neergelegd, kan zeker een goede keuze zijn. Een dergelijk systeem staat of valt echter met de effectiviteit van de handhaving door de Inspectie, zoals ook bleek uit de evaluatie van de Arbowet uit 2012 (“Verantwoordelijk werken”).

De plannen met betrekking tot een diversiteitscharter voor het bedrijfsleven moeten nog verder ingevuld worden. Dat biedt perspectief om in deze context ook nieuwe initiatieven te ontplooien. Een voorbeeld is de ontwikkeling van statistische tools voor de toetsing van representativiteit in personeelssamenstelling van bedrijven. De minister schrijft dat het Rijk als werkgever ‘betrokken’ wil zijn bij de Charter. Ook dat juichen we van harte toe. Daarnaast zou het Rijk aanjager kunnen zijn richting gemeenten en semi-overheden om zich te committeren aan de afspraken die in het kader van de charter worden gemaakt.

De algemene indruk van de brief is dat het kabinet serieus werk gaat maken van discriminatie op de arbeidsmarkt. Art.1 staat dan ook positief tegenover de plannen van het kabinet en blijft graag betrokken in de uitwerking ervan, net als in het monitoren van de bereikte effecten.

Gerelateerde artikelen

 

 

> zoek

Discriminatie? Vind een meldpunt in uw buurt of BelGelijk 0900 - 2 354 354

 

Volg Art.1

Art.1 is onder meer verbonden aan: